Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żywiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131460/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Żywiecki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pozimowe remonty dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żywiecki

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Żywcu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181729

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krasińskiego 13

1.4.2.) Miejscowość: Żywiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: +48338605000

1.4.8.) Numer faksu: +48338605083

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zywiec.powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zywiec.powiat.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131460

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00115909

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00309631/02/P

Po zmianie:
2022/BZP 00309631/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 09:00

Po zmianie:
2023-03-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 11:00

Po zmianie:
2023-03-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo