Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konarzyny, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131715/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Konarzyny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa dróg gminnych w sołectwie Zielona Chocina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konarzyny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Konarzyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-607

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@konarzyny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konarzyny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa dróg gminnych w sołectwie Zielona Chocina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f4ebacb-c176-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003516/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa dróg gminnych w sołectwie Zielona Chocina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/konarzyny

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/konarzyny

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w związku z RODO zostały określone w Rozdziale 26 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w sołectwie Zielona Chocina”. Inwestycja obejmuje budowę dróg gminnych na odcinkach o łącznej długości 4,983 km. Drogi podlegające budowie to:
Droga nr 205005G obręb Zielona Chocina gm. Konarzyny na odcinku o długości 1338 km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 212 do miejscowości Jonki);
Droga nr 205008G obręb Zielona Chocina gm. Konarzyny na odcinku 0,705 km (od miejscowości Zielona Chocina do skrzyżowania z drogą gminną 205003G);
Droga nr 205003G obręb Zielona Chocina gm. Konarzyny na odcinku 0.98 km (od miejscowości Popielewo w kierunku miejscowości Zielona Chocina);
Droga nr 205001G obręb Zielona Chocina gm. Konarzyny na odcinku 0,98 (miejscowość Jaranty);
Droga nr 205004G obręb Zielona Chocina gm. Konarzyny na odcinku 0,98 km (w kierunku miejscowości Złota Góra).
W zakres robót wchodzi między innymi: budowa dróg, wykonanie nawierzchni z płyt typu Jomb, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa zjazdów, przebudowa połączenia z drogą wojewódzką. Obecnie w/w drogi gminne są drogami gruntowymi, co nie odpowiada potrzebom ani standardom komunikacyjnym i skutkuje zmniejszeniem bezpieczeństwa dla jej użytkowników oraz utrudnia dostęp do instytucji publicznych i zakładów pracy. Budowa jest konieczna w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości: Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg, Popielewo, Zielona Chocina (osady), Jaranty i Złota Góra. Obecnie dojazd do tych miejscowości jest możliwy tylko drogami gruntowymi. Budowa dróg wpłynie korzystnie na rozwój obszarów wiejskich, zapewniając dojazd do terenów, na których prowadzona jest produkcja rolna, co jest istotne ze względu na specyfikę obszaru. Z przedmiotowych dróg korzystają również turyści (szczególnie turystyka rowerowa, wędkarstwo),prowadzą one do zbiorników wodnych (Jezioro Zielone Małe i Zielone Duże, rzeka Chocina). Z uwagi na wysoki stopień zalesienia terenów w tym rejonie gminy drogi te mają szczególne znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpożarowego. Utwardzenie dróg ograniczy m.in. pylenie oraz poziom hałasu, co wpłynie korzystnie na obszary cenne przyrodniczo oraz drogi do miejscowości Jonki, Złota Góra biegną prze tereny NATURA 2000

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: min. 2 zadania o podobnym charakterze polegające między innymi na przebudowie i/lub remoncie drogi o nawierzchni twardej na kwotę nie mniejszą niż: 500.000,00 zł brutto każda.
Wykonawca wykaże w/w doświadczenia na załączniku nr 4 do SWZ
skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy pełniącego równocześnie obowiązki kierownika robót drogowych - co najmniej jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Wykonawca wykaże w/w osoby na załączniku nr 5 do SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów, które szczegółowo opisane są w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 4 :
wykazu zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zadania zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zadania zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
wykazu osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego propozycję stanowi załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców oddzielnie),
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego propozycję stanowi załącznik nr 3 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców oddzielnie),
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub popisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentów w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo notariacie , które to poświadczenie notariuszopatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
5. Oświadczenia w/w należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. (Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517, i 2320).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy Bytów nr 36 9321 0001 0022 4363 2000 0040 z adnotacją „Wadium nr sprawy: ZP.271.2.2023”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku, wspólnego składania oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zrealizowana w następujący sposób: Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki w wysokości 5% ceny wskazanej w §3 ust. 1 umowy, przy czym zaliczka, będzie wynosić 5% ceny ofertowej brutto. Pozostałe 95% ceny ofertowej brutto zostanie udzielone Wykonawcy po należytej realizacji całego zamówienia.
5 % zaliczki, o której mowa w pkt. 2 powyżej, płatne będzie w terminie do 21 dni na podstawie faktury zaliczkowej, wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej do Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze zaliczkowej.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub niewykonania przez wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku Wykonawca
jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia
zmian zawartej umowy, na podstawie art. 454 – 455 ustawy oraz postanowień Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/konarzyny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dla kryterium dotyczącego okresu udzielonej gwarancji i rękojmi:
Wykonawca, który zaoferuje w ofercie okres udzielonej gwarancji i rękojmi:
poniżej 60 miesięcy – otrzyma 0 pkt
60 miesięcy – otrzyma 20 pkt
72 miesiące – otrzyma 40 pkt
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 40.
Oferta, w której nie wpisano żadnego okresu udzielonej gwarancji i rękojmi będzie odrzucona jako niezgodna z zapisami SWZ.
Oferta, w której wpisano: okres udzielonej gwarancji i rękojmi powyżej 6 lat otrzyma 40 pkt.

Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Zobacz inne

Prawo