Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131797/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mobilnych stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Sztuki Filmowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140214847

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kruczkowskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-412

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pisf@pisf.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pisf.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kinematografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131797

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00119615

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 10:00

Po zmianie:
2023-03-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 12:00

Po zmianie:
2023-03-17 12:00

Zobacz inne

Prawo