Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Obrzycko, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131854/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Obrzycko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Obrzycko

1.3.) Oddział zamawiającego: Obrzycko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Obrzycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-520

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@obrzycko.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrzycko.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddd95482-c177-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053123/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ddd95482-c177-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu +48 224587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://wzamowienia.gov.pl w zakładce "Zgłoś problem"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Obrzycko
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.
pn: „Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku.”


 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania podstawie obowiązujących przepisów, odnoszących się do jednostek samorządu terytorialnego
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych i prawa zamówień publicznych;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn: .:
„ Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku.”
2. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
I etap wykonanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych ulic:
a) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Cisowa
b) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Słonecznej i ul. Kolejowej
c) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Sportowej
d) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Spichrzowej
II etap wykonanie robót budowalnych dla niżej wymienionych ulic:

a) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Cisowa
b) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Słonecznej i ul. Kolejowej
c) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Sportowej
d) Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych -ul. Spichrzowej

III etap budowa oświetlenia ulicznego dla niżej wymienionych ulicach:
a) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej
b) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej, Słonecznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o wartości robót nie mniej niż 2.000.000 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane terminowo, w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający dokona oceny na podstawie przedłożonego wykazu robót budowlanych i dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.
b) wykażą, że osoby kierujące robotami posiadają uprawnienia budowlane w specjalności:
- inżynieryjnej drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2 SWZ);
2) W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoła się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia do oferty, załącza oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 3 do SWZ)
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców-w/w oświadczenia składają każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu robót budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykorzystania wzór wykazu osób (druk), stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ)
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

5. Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK -Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji, Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wynikającej z promesy (udział własny Zamawiającego zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych), na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zamawiający w przypadku przekroczenia kosztów inwestycji wynikających z promesy wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości różnicy deklarowanego udziału własnego, a rzeczywistego udziału własnego, którego wysokość jest uzależniona od wyniku postępowania zakupowego i wynosi ………….zł brutto (słownie:………..). Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-11

Zobacz inne

Prawo