Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zakopane, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131959/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa: żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spożywcze, mrożonki i owoce) na potrzeby szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oswalda Balzera 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@klinika.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa: żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spożywcze, mrożonki i owoce) na potrzeby szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77715ebb-c17b-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077537/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa żywności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.klinika.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl.
2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: STG-271-5/2023.
3. Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na platformę Zamawiającego przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformę.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie:
https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.

2. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc lub .docx. lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

4. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiającego na formularzu własnym jako załącznik. Korespondencja ta nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania (STG-271- 5/23).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: STG-271-5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chleb mieszany pszenno – żytni 0,60 kg krojony 3000 szt.
Chleb wieloziarnisty 0,50 kg 500 szt.
Chleb bezglutenowy 50 szt.
Bułka pszenna 0,05 kg 6000szt.
Rogal maślany ok. 55g 45 szt.
Drożdżówka wielosmakowa ok. 100 g 100 szt.
Ciasta różne 20 kg
Bułka tarta 1 kg 30 kg
Chałka 0,40 kg 15 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mleko spożywcze 2% po 1 L 800 L.
Jogurt owocowy poj. 150 g 100 szt.
Jogurt z owsianką poj. 180g 80 szt.
Jogurt pitny bez dodatku cukru poj 250 ml 80 szt.
Jogurt naturalny 150 g 100 szt.
Jogurt naturalny typu greckiego poj 400 g 20 szt.
Serek wiejski z owocami (różne smaki) poj, 150 g 50 szt.
Kefir luz poj 5L wiadro 30 L.
Śmietana 18% poj. 0,4 L 300 L.
Ser topiony bloczek różne rodzaje 100 g 36 kg
Ser żółty blok 3kg różne rodzaje 40 kg.
Twaróg krajanka półtłusty 500 g 50 kg.
Twaróg sernikowy (typu Hanusi) 6,5% tłuszczu 1 kg 40 kg.
Margaryna mleczna 250 g 25 kg.
Masło extra 82% tłuszczu 200 g 200 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Schab świeży b/k 150 kg
Karczek wieprzowy b/k 90 kg
Łopatka wieprzowa b/k 300 kg
Kaszanka 25 kg
Szynka wieprzowa gotowana (typu cygańska) 20 kg
Kiełbasa gruba gatunkowa podsuszana(typu żywiecka) 20 kg
Kiełbasa gatunkowa (typu podwawelska) 30 kg
Kiełbasa gatunkowa (typu szynkowa) 20 kg
Kiełbasa zwyczajna 36 kg
Boczek gotowany b/k 36 kg
Mortadela bez dodatków 10 kg
Smalec kostka 200 g 30 kg
Słonina świeża bez skóry 5 kg
Szynka konserwowa blok 20 kg
Polędwica sopocka 20 kg
Kiełbasa śniadaniowa kanapkowa 20 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15119000-5 - Mięsa różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Porcja rosołowe 350 kg
Udko z kurczaka 250 kg
Filet z piersi kurczaka 250 kg
Pasztet pieczony drobiowy 30 kg
Parówki drobiowe pakowane (typu Bobaski) 10 kg
Szynka drobiowa 25 kg
Polędwica drobiowa 25 kg
Kiełbasa krakowska podsuszana 20 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15119000-5 - Mięsa różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mąka pszenna typ 500 pak po 1 kg 200 kg
Konserwa rybna (filet z makreli w sosie pomidorowym) 300g 200 szt.
Kasza manna (grysik) pak. po 1 kg 60 kg
Kasza pęcak pak po 1 kg 60 kg
Kasza jęczmienna perłowa pak po 1 kg 60 kg
Ryż długo ziarnisty pak. po 1 kg 100 kg
Ryż paraboliczny 5 kg 100 kg
Makaron pszenny różne kształty (świderek, kolanko ozdobne, gwiazdki, nitka, łazanki itp.) pak po 250 – 500 g 800 szt.
Makaron bezglutenowy ( świder, penne) 500g 10 szt.
Cukier grysik pak po 1 kg 300 kg
Cukier puder pak po 400g 10 kg
Ogórki konserwowe 900g 150 szt.
Dżem słoik 1 kg 10 szt.
Dżem mix porcjowany 25g 2500 szt.
Miód porcjowany 15g 2500 szt.
Soczek owocowy z rurką ( typu Tymbark) 200 ml 350 szt.
Kawa zbożowa (typu Inka) 100 g 200 szt.
Koncentrat pomidorowy 800g 30 szt.
Pasztet drobiowy 50g 1500 szt.
Papryka konserwowa 0,9 kg 25 kg
Groszek konserwowy 300g 80 szt.
Kukurydza konserwowa 300g 80 szt.
Pieczarki konserwowe 0,9 kg 20 szt.
Chrzan tarty 200 g 30 szt.
Majonez kielecki 5L 10 szt.
Olej uniwersalny 0,9l 100 szt.
Ocet spirytusowy 10% 0,5 L 30 szt.
Sól kamienna jodowana 1 kg 200 kg
Ketchup łagodny 0,425 kg 20 szt.
Pieprz prawdziwy mielony 1 kg 4 kg
Papryka mielona ostra 20g 30 szt.
Papryka mielona słodka 20g 30 szt.
Maggi 1L 100 szt.
Bulion warzywny w proszku 10 kg 40 kg
Majeranek 20g 60 szt.
Kwasek cytrynowy 20g 30 szt.
Liść laurowy 20 g 60 szt.
Ziele angielskie 20g 30 szt.
Kminek 0,20 g 30 szt.
Zioła prowansalskie 20 g 30 szt.
Oregano 20 g 30 szt.
Tymianek 20 g 30 szt.
Herbata liściasta 100 g (typu Madras) 15 kg.
Ananas w syropie ok 0,5 kg 48 szt.
Płatki kukurydziane 1 kg 100 szt.
Cynamon 20 g 50 szt.
Szczaw konserwowy ok. 300 g 30 szt.
Budyń słodka chwila różne smaki 35 g 300 szt.
Kisiel słodka chwila różne smaki 30 g 300 szt.
Pasta warzywna ( typu Łowicz) 180 g 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

marchew 400 kg
pietruszka 300 kg
seler 300 kg
cebula 400 kg
ziemniaki 3000 kg
czosnek 200 szt.
Pietruszka natka 200 szt.
koperek 300 szt.
por 90 szt.
Kapusta włoska 90 szt.
Kapusta biała 200 kg
Kapusta kiszona 200 kg
Kapusta czerwona 40 kg
Ogórek kiszony 100 kg
Ogórek zielony 30 kg
pieczarki 25 kg
Rabarbar 15 kg
buraki 100 kg
szczypiorek 30 szt.
rzodkiewka 20 szt.
Salata różne rodzaje 40 szt.
pomidor 60 kg
jabłko 350 kg
gruszki 50 kg
banany 15 kg
Mieszanka kompotowa 200 kg
Kalafior mrożony 30 kg
Fasolka szparagowa mrożona 40 kg.
Brokuł mrożony 30 kg
Szpinak mrożony 45 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, spełniający przesłanki określone:
A. W art. 108 ust. 1 ustawy:
W art. 109 ust. 1 ustawy
Zgodnie z art. 111

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Zobacz inne

Prawo