Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rędziny, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132022/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Rędziny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowy remont Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rędziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 87

1.5.2.) Miejscowość: Rędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-242

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3279085

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@redziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.redziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy remont Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d40913ea-c181-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037924/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowy remont przedszkola przy ZSP nr 2 w Redzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d40913ea-c181-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują
się numerem referencyjnym sprawy, tj. ZP.271.02.2023.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
3.1 w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
3.2 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem PRM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym (dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne) lub podpisem osobistym (dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej niż progi unijne) , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub
wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny, ul.
Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl .
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest e-mailowo
inspektor@odocn.pl .
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7. Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest :
Kompleksowy remont Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach- Osiedlu ul. Broniewskiego 7 wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej.
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót :
2.1. Roboty związane z termomodernizacją budynku, w tym :
• roboty rozbiórkowe, demontażowe, przygotowawcze;
• wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
• docieplenie ścian zewnętrznych ;
• docieplenie ścian fundamentowych ;
• wymiana docieplenia stropodachu;
• wymiana obróbek blacharskich i parapetów;
• wymiana instalacji odgromowej;
2.2. Roboty ogólnobudowlane remontowe wewnątrz budynku
2.3. Roboty remontowe instalacji elektrycznej
2.4. Modernizacja instalacji c.o - montaż powietrznej pompy ciepła
2.5. Roboty remontowe instalacji sanitarnych
2.6. Montaż instalacji fotowoltaicznej na 3-ch wiatach wolnostojących
2.7 Montaż obiektów małej architektury na placu zabaw
2.8 Kompletna obsługa geodezyjna inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1.1. cena ryczałtowa brutto oferty – 60 %;
1.2. termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości – 40 %.
2. Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
2.1 w kryterium „cena ryczałtowa oferty” zostanie zastosowana następująca punktacja :

Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 60 %
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena ryczałtowa najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena ryczałtowa oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60 – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2.2. w kryterium „termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości” przyznana zostanie następująca
punktacja:

Liczba Gn
zdobytych (G) = ----------- x 100 x waga kryterium 40 %
punktów Gb
Gdzie:
Gb – termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości oferty badanej
Gn – termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości najdłuższy wśród oferty nieodrzuconej
100 – wskaźnik stały
40 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Uwaga 1.
• Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wyrażony w pełnych miesiącach.
• Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy = 5 lat.
• Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wynosi 120 miesięcy = 10 lat.
• W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie terminu udzielanej gwarancji i rękojmi krótszej niż 60 miesięcy , Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z swz co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
• Termin udzielanej gwarancji jakości i rękojmi jest liczony od daty odbioru końcowego bezusterkowego.
• W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z swz co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
• Szczegółowe wymagania dot. gwarancji określone zostały w załączniku do projektu umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie określa tego warunku.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej :
4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie / zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie nowego lub przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej (typu szkoła, przedszkole lub inny równoważny budynek) o wartości robót brutto co najmniej 1.000.000,00 zł netto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty
na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w
walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
4.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie :
• 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
• 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
• 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wod-kan., wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych określone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

UWAGA:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonywane – z wykorzystaniem wzoru określonego w zał. nr 5;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – z
wykorzystaniem wzoru określonego w zał. nr 6;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U.z 2020 r. poz.299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego- Gminy Rędziny w Banku PKO BP SA II/O Częstochowa
Nr rachunku: 95 1020 1664 0000 3202 0028 460
z tytułem : Wadium – Kompleksowy remont Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej.
4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6 . Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4,
wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 15.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (zał. nr 11)
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. W zakresie rodzajów, okresu ważności i formy, w jakiej mogą być składane oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w SWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy(Dz.U z 2020 r.poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy - zał. nr 4 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyc za pośrednictwem Interaktywnego Formularza Ofertowego zgodnie z zapisami w pkt. 8 swz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przypomina, iż na podstawie zapisów w art. 135 ustawy Pzp specyfikację warunków
zamówienia należy czytać kompletną łącznie z udzielonymi odpowiedziami, które są wiążące dla
stron postępowania i stanowią autentyczną wykładnię postanowień swz.
2. W związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych, płatność całej kwoty określonej w § 5 ust. 1 będzie odbywała się zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.

Zobacz inne

Prawo