Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132023/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatury w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-153

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatury w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4cab8f4-c0ce-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119436/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb DUW we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://duw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://duw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj. AL-ZP.272-3/23/ZP/TP1, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://duw.ezamawiaiacv.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny: https://www.nccert.pl/:
- podpis zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wvkorzvstai-podpis-zaufany:
- podpis osobisty: https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na subdomenie https://duw.ezamawiaiacv.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl:
2) Wykonawca, po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”, zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl. gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie sie pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profolem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie - konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Ofertę, w tym także Załącznik nr 1 do SWZ, oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, a także pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ,docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego i wymagania używanej przeglądarki internetowej;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript',
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
(...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
pl. Powstańców Warszawy 1;
> Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail:
iod@duw.pl;
> Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach:
- kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia,
- prowadzenia zbiorów danych dotyczących informacji o zamówieniach publicznych,
- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących kontrahentów,
- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach;
> Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest ustawa
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
> Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej bip.duw.pl
> dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
> dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
> Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do swoich danych;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
> Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających
Pani/Pana identyfikację oraz podanie danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
> Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AL-ZP.272-3/23/ZP/TP1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatury w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2025-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - w wysokości 100% zamówienia podstawowego, w zakresie zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 107 ze zm.).
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający rozumie świadczenie usługi telefonii stacjonarnej na rzecz podmiotu biznesowego o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda. Przez Podmiot biznesowy rozumie się podmiot zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, tj. posiadający nr REGON.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykazanie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, następuje łącznie.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres wskazany, odpowiednio, w art. 111 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji w Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).
4. Zamawiający może - na każdym etapie postępowania - uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, co oznacza, że żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie, odpowiednio, art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2 SWZ: aktualnego wpisu do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 107 ze zm.);
2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonej w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.4 SWZ: Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, wartości usług i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz usług.
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postępowania metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje, zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII i IX SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Z treści dokumentu, o którym mowa w ust. 3, musi jasno wynikać:
1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) jaki jest sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, następuje łącznie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust.
1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców. Złożone oświadczenie potwierdzają brak podstaw wykluczenia w odniesieniu
do każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu, zgodnie z warunkami dokonania zmiany umowy określonymi w art. 455 ustawy Pzp. Zmiana osób, o których mowa
w §7, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

Zobacz inne

Prawo