Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Teresin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132074/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA TERESIN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szymanowie w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TERESIN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148532

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ZIELONA 20

1.4.2.) Miejscowość: Teresin

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-515

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 46 864 25 39

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@teresin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://josephine.proebiz.com/pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132074

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00108977

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00027606/03/P

Po zmianie:
2023/BZP 00027606/04/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:15

Po zmianie:
2023-03-20 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-17

Zobacz inne

Prawo