Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Choczewo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132298/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CHOCZEWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja centrum wsi Choczewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszych Osadników 17

1.5.2.) Miejscowość: Choczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@choczewo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.choczewo.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja centrum wsi Choczewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcc487ba-c189-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018899/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rewitalizacja centrum wsi Choczewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bcc487ba-c189-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Choczewo z siedzibą Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 585723913.
 przestrzeganie zasad ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom poprzez e-mail: IODO@choczewo.com.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja centrum wsi Choczewo” –sygn. RIGKiOŚ.271.ZP.TP.06.2023
 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający informuje, iż „Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Urzędu Gminy Choczewo” znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Choczewo w zakładce: „Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych”
http://bip.choczewo.com.pl/artykul/78/1098/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-urzedzie-gminy-choczewo

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.ZP.TP.06.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie działek nr 548/1, 548/2, 340/4 i 342/1 w miejscowości Choczewo gm. Choczewo polegające na przebudowie terenu przyległego do budynku siedziby Urzędu Gminy Choczewo, w tym:
2.1. Roboty rozbiórkowe :
- demontaż płyt drogowych typu YOMB na powierzchni 965 m2,
- demontaż nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 667 m2,
- wywóz ww. materiałów na odległość ok. 200 m i ułożenie na terenie działki nr 342/1 obręb Choczewo (materiały te pozostaną własnością Zamawiającego),
- demontaż pomnika i jego ponowny montaż w m. Choczewo (okolice skrzyżowania ulic
Kusocińskiego i Kościuszki).
2.2. Wykonanie nawierzchni utwardzonych:
- nawierzchni chodników z płyt betonowych 80x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na powierzchni 1455 m2,
- montaż obrzeży betonowych 20x6 długości 420 mb.
2.3. Zieleń
- sadzenie roślin ozdobnych,
- sadzenie drzew,
- ręczne rozrzucanie kory,
- ściółkowanie z otoczaków.
2.4. Elementy małej architektury:
- wykonanie i montaż ławek w kształcie liter COCZEWO, wysokość liter 5m. na stelażu
metalowym malowanym proszkowo,
- wykonanie i montaż huśtawki z funkcją wystawienniczą,
- wykonanie i montaż przybornika rowerowego,
- wykonanie i montaż stojaka rowerowego,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,
- wykonanie i montaż poidełek,
- wykonanie i montaż furtki stalowej.
2.5 Wodociąg i system podlewania :
- montaż instalacji nawadniania – 10 sekcji systemu automatycznego nawadniania,
- montaż przyłączy wodociągowych i studzienek włazowych i rewizyjnych,
- instalacja nawadniająca z rur Fi 16 mm dl. ok. 1160 mb.
2.6. Oświetlenie:
- budowa linii kablowych i urządzeń oświetlenia – oświetlenie ogrodowe na słupkach
i naświetlacze.
2.7 Dostawa i montaż rozdzielnicy tymczasowej wraz z wykonaniem jej zasilania
2.8. Monitoring :
- dostawa i montaż kamer na słupach,
- dostawa i montaż kamer na elewacji,
- budowa linii kablowych.
2.9. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
2.10. Sieć kanalizacji deszczowej :
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych i z PCV,
- rurociągi PCV 160,200,250,315 mm,
- zbiornik bezodpływowy 20 m3.
2.11. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej na teren parkingu:
- nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm - 536 m2,
- krawężniki betonowe dł. 112 mb,
- trawnik,
- oznakowanie pionowe – 2 kpl.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.
Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni dojazd samochodów na parking na terenie dz. 342/11 oraz zapewni dojazd/dojście do hurtowni P.H.U. „LANGE”, Kaszubskiego Banku Spółdzielczego oraz Urzędu Gminy Choczewo i sklepu wielobranżowego.
W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni konserwację i pielęgnację posadzonych roślin na okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232120-9 - Roboty nawadniające

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w ust. 1 ppkt. 2d) SWZ, Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg lub chodników o wartości minimalnej 400 000 zł brutto.
b) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie prawidłowo ukończone, odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie terenów zieleni lub ogrodów (nasadzenia roślin, krzewów lub drzew) o wartości minimum 50 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem kompletnej oferty.
3) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w wysokości 10% wynagrodzenia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 455 pzp lub zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w § 16 ust. 1 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ 2. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami określono w rozdziale 13 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Zobacz inne

Prawo