Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132458/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Straż Miejska w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa samochodu specjalnego z zabudową do przewozu osób na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Straż Miejska w Białymstoku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200175012

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Składowa 11

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-399

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.sm@um.bialystok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://smbip.um.bialystok.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132458

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124784

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:30

Po zmianie:
2023-03-16 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:
2023-04-14

Zobacz inne

Prawo