Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Andrzejewo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132518/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Andrzejewo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa dróg na terenie gminy Andrzejewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Andrzejewo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670083

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 36

1.4.2.) Miejscowość: Andrzejewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-305

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 862717003

1.4.8.) Numer faksu: 868889264

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@andrzejewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrzejewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132518

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129845

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ………………. zł.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej wystawionej po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o możliwości jej wystawienia, nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę, w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, bez względu na okoliczności faktyczne lub prawne będące podstawą odstąpienia.

Zobacz inne

Prawo