Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczurowa, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132534/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA SZCZUROWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa remizy strażackiej w m. Szczurowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZUROWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660714

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lwowska 2

1.4.2.) Miejscowość: Szczurowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-820

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 146320949

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczurowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132534

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00130724

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Budowa remizy strażackiej w m. Szczurowa

Po zmianie:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę remizy strażackiej w miejscowości Szczurowa

Zobacz inne

Prawo