Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132738/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-604567c4-b8eb-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079929/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi cateringowe na potrzeby ASP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne dotyczące
sposobu porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:
1.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu platformy zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings oraz poczty elektronicznej.
1.3. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty, podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych odbywa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings
1.4. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452).
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
zostały podane w rozdziale VIII pkt 2 SWZ.
3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu
został opisany w rozdziale VIII pkt 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w ofertach, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że:
a) Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, REGON: 000275783, NIP: 675 00 07 570.
b) W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl.
c) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
e) Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10 od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym umowa ta została zawarta.
f) Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania;
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody;
• przenoszenia danych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
g) Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
h) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
i) Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
j) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
k) ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-2630-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zamówienie obejmuje w szczególności przygotowanie żywności, dań gotowych, dostarczenie ich pod wskazane miejsce wydarzenia organizowanego przez Zamawiającego, serwowanie żywności i dań gotowych, obsługa w czasie wydarzenia, czynności porządkowe/ sprzątanie po zakończonym wydarzeniu.
Zamawiający na potrzeby przygotowania oferty podaje szacunkowe (nie wiążące) dane dotyczące usług cateringowych. Zamawiający będzie uiszczał wynagrodzenie jedynie za faktycznie zlecone usługi w ramach jednostkowych zamówień (zleceń) o których mowa we wzorze umowy.
Harmonogram cateringów zamawiający określił w załączniku nr 7 do SWZ.
Wszystkie cateringi odbywają się w jednostkach Akademii na terenie Miasta Krakowa.
Zamawiający nie przewiduje cateringu jednorazowo większego niż dla 300 osób.
Jeśli w ramach zleconej usługi potrzebna będzie kompleksowa obsługa cateringowa wydarzenia (par.2 ust. 1 wzoru umowy) – zamawiający zaznaczy to w zleceniu.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca skalkulował w cenie oferty (w cenach jednostkowych) wszystkie koszty jakie poniesie w ramach realizacji niniejszego zamówienia w tym m.in: koszty zatrudnienia, koszty zakupu produktów oraz ich przygotowania, koszty dostawy cateringu do ustalonego miejsca, koszty obsługi wydarzenia, koszty sprzątania i wywozu odpadów.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ (projektowane postanowienia umowy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 9 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w./w. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przynajmniej cztery usługi cateringowe świadczone dla grup/liczby gości liczących minimum 40 osób każda, a wartość każdej z tych usług wynosi co najmniej 4000,00 PLN brutto,
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu wykonanych usług którego wzór zawarto w zał. nr 6 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
b) dysponuje lub będzie dysponował jednym kucharzem/szefem kuchni skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracującym w zawodzie kucharza przez ostatni rok, licząc okres do dnia składania ofert.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy którego wzór zawarto w zał. nr 6 do SWZ.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1). Oświadczenie wykonawcy, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Ponadto:
2). Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Oświadczenie wykonawcy, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Ponadto:
2). Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wartości oraz liczby osób/gości dla których usługa była organizowana – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie V.2.3).a). (według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
3) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt VII.2.2). powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku o którym mowa w punkcie V.2.4.b). SWZ: dysponuje lub będzie dysponował jednym kucharzem/szefem kuchni skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracującym w zawodzie kucharza przez ostatni rok, licząc okres do dnia składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 104 i 105 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy sporządzony według załączonego do SWZ wzoru (wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
2) Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy, sporządzony według załączonego do SWZ wzoru (wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
3) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - zgodnie z zapisami § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz uprawniającego do złożenia oferty w ich imieniu.
7) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, uprawniające do złożenia oferty w ich imieniu.
8) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
9) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
10) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz uprawniającego do złożenia oferty w ich imieniu.
11) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty rejestrowe o których mowa w punkcie 4) składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Na wezwanie Zamawiającego: Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej - oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 w granicach unormowania w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT – nastąpi zmiana cen jednostkowych wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany, odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Ceny netto nie ulegną zmianie.
3) wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, która uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.
W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.
7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp.. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
8) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia;
9) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;
10) w przypadku konieczności zmiany umowy wynikającej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp.
11) zmiany wynagrodzenia o której mowa w § 12 umowy (zmiana wynagrodzenia).
4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835), w celu
przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i
podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późniejszymi zmianami).
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału ogłoszenia, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zobacz inne

Prawo