Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Niemcza, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132770/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA NIEMCZA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Modernizacja stadionu w Niemczy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEMCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Niemcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.niemcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/, https://bip.um.niemcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Modernizacja stadionu w Niemczy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-437c5735-c19a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja stadionu w Niemczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gmniemcza.e-zp.finn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.gmniemcza.e-zp.finn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Systemu e-ZP https://gmniemcza.e-zp.finn.pl
2. Korzystanie z Systemu e-ZP przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W celu korzystania z Systemu e-ZP konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
4. Korzystanie z Systemu e-ZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie teleinformatyczne, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,
b) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Niemcza, reprezentowany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, tel. 748376265, tel.
748376107, e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl.
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie
działania FINN E-Zamówienia Publiczne - Gmina Niemcza, a także przysługujących praw, odpowiedzi
udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
a) poprzez email: : iod2@synergiaconsulting.pl;
b) listownie na adres siedziby Administratora;
3. Administrator danych osobowych – Zamawiający - przetwarza dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych zgód.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego;
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na
dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie
odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do świadczenia usług zgodnie
z Regulaminem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z
Administratorem. Jednak obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Zamawiający.
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019);
7. Dane osobowe będą przechowywane od momentu utworzenia konta użytkownika zarejestrowanego
(od momentu poprawnego zakończenia procesu rejestracji). Przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, przy czym Zamawiający przechowuje protokół
postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
8. Dane osobowe mogą być przechowywane do momentu realizacji żądania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności do pkt 7.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRL.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie p.n.: „Modernizacja stadionu w Niemczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zakres rzeczowy będzie realizowany w etapach:
a) Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę
b) Etap 2 - realizacja robót budowlanych
Lokalizacja przedsięwzięcia: kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowany jest w Niemczy, w terenie oznaczonym w ewidencji geodezyjnej działką nr 24 AM - 0003, obręb Wojsławice. Działka stanowi własność Gminy Niemcza. Powierzchnia działki wynosi 32490 m2. Teren inwestycji znajduje się w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
Na terenie działki znajduje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnia czterotorowa, dwa sektory dla gości, boisko typu orlik z zapleczem, budynek wielofunkcyjny nieużytkowany, budynek magazynowy nieużywany, ciągi pieszo-jezdne oraz zieleń (staro-drzew, samosiejki, krzewy, trawa, itp). Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej, ul. Sienkiewicza (nr ew. 25/2). W zakres zadania wchodzić będzie m.in.: przesunięcie płyty boi-ska do piłki nożnej wraz z jej modernizacją, utworzenie sektora dla kibiców drużyny gości oraz boksów dla graczy rezerwowych, odwodnienie i nawodnienie płyty boiska, moderniza-cja/przebudowa bieżni, wykonanie boiska pomocniczego, wykonanie parkingu dla samo-chodów osobowych (nawierzchnia żwirowa), utworzenie strefy sportów miejskich typu Street Workout, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojak i na rowery, itp.), modernizacja systemu
komunikacji wewnętrznej, w tym: cieki, schody, murki dekoracyjne, itp., wyburzenia obiek-tów grożących zawaleniu, rozbiórka części ogrodzeń i murów, modernizacja i uzupełnienie istniejącego ogrodzenia (bramy, furtka), montaż kontenera gospodarczego – magazyn, modernizacja/przebudowa infrastruktury technicznej (przełożenie szaf ee, itp.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą (art. 112 ust. 2 ustawy Pzp) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 ustawy Pzp)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł wartość tego zamówienia, obejmującą budowę/przebudowę/rozbudowę stadionu lub kompleksu obiektów sportowych lub kompleksu obiektów rekreacyjnych w ramach jednego zamówienia.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) Zespół Projektowy do realizacji I etapu zamówienia, w tym co najmniej:
1) Projektant w specjalności architektonicznej konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o tej specjalności,
- doświadczenie zawodowe: wykonana co najmniej jedna dokumentacja projektowa (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych) na budowę i/ lub przebudowę (rozbudowę) lub rozbudowę stadionu lub kompleksu obiektów sportowych lub kompleksu obiektów rekreacyjnych;
2) Projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) Projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) Kierownika budowy, posiadającego od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą. Wszelkie dopuszczalne zmiany postanowień Umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Zobacz inne

Prawo