Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radziechowy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00132919/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Radziechowy-Wieprz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziechowy-Wieprz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieprz 700

1.5.2.) Miejscowość: Radziechowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radziechowy-wieprz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-493ae4b7-c189-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004001/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-493ae4b7-c189-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.radziechowy-wieprz.pl; https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11 Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). Dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem ug@radziechowy-wieprz.pl.
Więcej informacji zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,
• wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Radziechowy - Wieprz na adres: iod@radziechowy-wieprz.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr OR.271.2.2023) oraz realizacji zadania publicznego pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Roboty termomodernizacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1a do niniejszej SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczególności:

- Montaż rusztowań;
- Zabezpieczenie okien i drzwi folią;
- Demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych;
- Demontaż elementów zabudowanych na elewacjach budynku (tablice, kratki wentylacyj-ne itp.),
- Demontaż instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach;
- Demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem bocznym do budynku szkoły i montaż zadaszenia systemowego ze szkła bezpiecznego, wym. zadaszenia 165x100 cm,

Roboty dociepleniowe i remontowe

Budynek główny:

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku za pomocą styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K), gr. 15 cm wraz z dociepleniem ościeży styropianem o gr. 3 cm; położenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwione-go w masie;
- docieplenie ścian klatki schodowej od strony poddasza nieużytkowego za pomocą styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K), gr. 15 cm; położenie tynku i malowanie ścian;
- docieplenie cokołu i ścian fundamentowych budynku z zastosowaniem styropianu XPS, wsp. λ = 0,033 W/(m*K), gr. 15 cm; wraz z wykonaniem hydroizolacji;
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez rozłożenie płyt wełny mineralnej o gr. 20 cm (2 warstwy po 10 cm układane na mijankę), na uprzednio rozłożonej folii paroizolacyjnej; wykonanie pomostów roboczych z płyt OSB (2x12 mm) na legarach drewnianych umożliwiających dostęp serwisowy do kondygnacji poddasza;

Budynek łącznika i sali gimnastycznej:

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku za pomocą styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K), gr. 10 cm (warstwa dodatkowa) wraz z dociepleniem ościeży styropianem o gr. 3 cm; położenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwionego w masie;
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku sali gimnastycznej (elewacja północno-wschodnia) i łącznika (elewacja południowo – zachodnia) za pomocą wełny mineralnej NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K), gr. 10 cm (warstwa dodatkowa) wraz z dociepleniem ościeży styropianem o gr. 3 cm; położenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwionego w masie;
- docieplenie cokołu i ścian fundamentowych budynku z zastosowaniem styropianu XPS, wsp. λ = 0,033 W/(m*K), gr. 10 cm (warstwa dodatkowa); wraz z wykonaniem hydroizolacji;
- docieplenie cokołu budynku sali gimnastycznej (elewacja północno-wschodnia) i łącznika (elewacja południowo-zachodnia) z zastosowaniem wełny mineralnej NRO, wsp. λ = 0,033 W/(m*K), gr. 10 cm (warstwa dodatkowa);
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez rozłożenie płyt wełny mineralnej o gr. 20 cm λ = 0,035 W/(m*K), (2 warstwy po 10 cm układane na mi-jankę), na uprzednio rozłożonej folii paroizolacyjnej; wykonanie pomostów roboczych z płyt OSB (2x12 mm) na legarach drewnianych umożliwiających dostęp serwisowy do kondygnacji poddasza (pom. nr 2.2);
- docieplenie stropu poddasza poprzez rozłożenie płyt wełny mineralnej o gr. 15 cm λ = 0,035 W/(m*K) (warstwa dodatkowa) na stropie pomieszczeń poddasza;
- docieplenie stropu sali gimnastycznej poprzez rozłożenie płyt wełny mineralnej o gr. 15 cm λ = 0,035 W/(m*K) (warstwa dodatkowa) na podłodze podda-sza;


- Wykonanie napisu malowanego na elewacji: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku z wykorzystaniem rusztowania,
- Przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,
- Wymiana okien na okna z PVC zgodnie z wymaganiami WT 2021, wyposażonych w nawiewniki higrosterowane o wyd. Qnom=30,0 m3/h;
- Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, zgodnie z wymaganiami WT 2021;
- Montaż obróbek blacharskich (nowy materiał), w tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych;
- Naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, w tym roboty tynkarsko-malarskie celem dostosowania ich wyglądu do elewacji;
- Montaż elementów zdemontowanych z elewacji budynku,
- Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i odtworzenie nawierzchni zde-montowanych;
- Wywóz i utylizacja gruzu;

Roboty dodatkowe:

- Roboty związane z rozbiórką podbitki pod okapem dachu, wykonanie izolacji wełną mineralną, odtworzenie podbitki (lub wykonanie nowej) z desek drewnianych, impregnowanych, malowanych,
- Roboty demontażowe i ponowny montaż elementów zadaszenia nad wejściem głównym do budynku dla potrzeb wykonania docieplenia elewacji, w tym wykonanie nowych obróbek blacharskich, roboty malarskie w zakresie elementów konstrukcyjnych zadaszenia,
- Roboty związane z czyszczeniem i odmalowaniem balustrad wokół budynku,
- Czyszczenie i malowanie krat okiennych,
- Montaż daszków szklanych systemowych na odciągach (wym. 1,65x1,0 m) nad wejściami do budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium
Cena + kryterium Okres gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Instalacje sanitarne – pompy ciepła
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1b do niniejszej SWZ.
ROBOTY DEMONTAŻOWE

Demontażowi podlega kompletne wyposażenie obecnie eksploatowanej kotłowni, w tym kocioł, ruraż i armatura oraz podgrzewacz c.w.u. Zdemontowana izolacja podlega utylizacji. Złom, po zdemontowaniu urządzeń, podlega przekazaniu Inwestorowi.

TECHNOLOGIA POMP CIEPŁA

Podstawowe źródło ciepła dla obiektu stanowić będzie pompa ciepła powietrze-woda w wykonaniu zewnętrznym. Jednostka zewnętrzna ustawiona będzie na zewnątrz budynku na utwardzonej nawierzchni, przygotowanej zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Do agregatu pompy ciepła doprowadzone zostaną instalacje: elektryczna, wodne, odpływ skroplin (instalacja gruntowa z rur PVC do rury spustowej z dachu budynku).Agregat pompy ciepła należy wygrodzić ogrodzeniem o wys. 1,8 m na słupkach stalowych i zabudować furtkę zamykaną na zamek.

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ
Projektuje się demontaż istniejących kotłów opalanych paliwem stałym i montaż nowego kondensacyjnego z palnikiem olejowym, który opalany będzie olejem opałowym magazynowanym w wydzielonym pożarowo ze składu opału magazynie oleju. Kocioł stanowić będzie źródło szczytowe dla obiektu i wraz z armaturą i orurowaniem zostanie zamontowany w pomieszczeniu istniejącej kotłowni, w przyziemiu budynku. Kocioł zostanie podłączony czopuchem dwuściennym do projektowanego wkładu kominowego nierdzewnego dla kotłów kondensacyjnych. Kotłownia zasilana będzie w olej opałowy lekki za pośrednictwem instalacji oleju opałowego, doprowadzonej z wydzielonego pożarowo magazynu oleju opałowego, który zlokalizowany będzie w lokalizacji wskazanej w części rysunkowej dokumentacji . Projektuje się roboty w zakresie magazynu oleju zgodnie z wytycznymi kolejnych punktów niniejszej dokumentacji. Praca kotłowni realizowana będzie w oparciu o zadane parametry pracy, z uwzględnieniem odczytów czujnika temperatury zewnętrznej. Projektowany system źródła ciepła wyposażony będzie w niskotemperaturowy kocioł wodny kondensacyjny o mocy 1 05 ,0 kW (dla param. 50/30 st. C) z palnikiem olejowym modulowanym, trójciągowy z wielowarstwowymi powierzchniami grzewczymi, wyposażony dodatkowo w wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie instalacji c.o. o., c.w. oraz kotła w systemie zamkniętym, zgodnie z PN 9 1/B 02414. Odwodnienie kotłów poprzez projektowany neutralizator skroplin do wewnętrznej, projektowanej kanalizacji odwadniającej pomieszczenie kotłowni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium
Cena + kryterium Okres gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: Instalacja fotowoltaiczna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1c do niniejszej SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,21 kWp, która pracować będzie na potrzeby własne budynku Szkoły Podstawowej w Brzuśniku. Budowa instalacji polegać będzie na zabudowie na dachu budynku krytym blachą 82 szt. paneli fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku południowo-zachodnim. W szczególności zakres robót obejmuje:
- montaż konstrukcji wsporczych dla dachów spadzistych krytych blachą – dla montażu paneli w ilości 42 szt. pod kątem 26o (dach budynku sali gimnastycznej) i 40 szt. pod kątem ok. 37o (dach budynku głównego),
- montaż ogniw fotowoltaicznych w ilości 82 szt.,
- montaż inwertera (2 kpl.),
- podłączenie przewodów elektrycznych do aparatów,
- montaż instalacji elektrycznej,
- instalacja odgromowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium
Cena + kryterium Okres gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1d do niniejszej SWZ.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ogrzewania wodnego o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 60/40oC. Projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi – 101,04 kW. Pełne uzbrojenie obiegów i lokalizację urządzeń obrazuje część rysunkowa dokumentacji. Projektowane obiegi grzewcze zostaną zasilone z projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu obecnej kotłowni. Zamówienie obejmuje
a) Roboty demontażowe
b) Roboty montażowe:
- przewody
- izolacja przewodów
- elementy grzejne
- regulacja pracy instalacji c.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium
Cena + kryterium Okres gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1. DLA CZĘŚĆ I: Roboty termomodernizacyjne :
A) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku, o wartości robót brutto minimum 800.000,00 zł brutto.
B) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje:

a/ kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który:
- posiada uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,


5.2.2. DLA CZĘŚĆ II: Instalacje sanitarne – pompy ciepła:
A) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na instalacji pompy ciepła, o wartości robót brutto minimum 100.000,00 zł brutto w ramach 1 umowy;
B) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje:

a/ kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
- posiada uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,


5.2.3. DLA CZĘŚĆ III: Instalacja fotowoltaiczna:
A) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, o wartości robót brutto minimum 50.000,00 zł brutto w ramach 1 umowy;
B) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje:

a/ kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych który:
- posiada uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.2.4. DLA CZĘŚĆ IV: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania:
A) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, o wartości robót brutto minimum 100 000,00 zł brutto w ramach 1 umowy;
B) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje:

a/ kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
- posiada uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,


Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na różne części zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch różnych funkcji dla poszczególnych osób przez jedną osobę, która spełnia łącznie warunki wymagane dla tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Szczególne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2.1 - 5.2.4. SWZ - sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ,

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.


UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w punkcie 6.4.1 lit. b), jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania jakościowe, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp, jako że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UWAGA: Oferta zostanie odrzucona również w przypadku gdy Wykonawca oświadczy w DRUKU OFERTA, że oferuje materiały/urządzenia/wyroby równoważne, a nie załączy do oferty wykazu tych materiałów/urządzeń/wyrobów wraz z stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Dokumenty te są bowiem elementem składanej oferty i nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.3. DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY:

1) Wypełniony formularz ofertowy, dostępny w platformie eZamówienia - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;
2) wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 5.1. SWZ;
3) wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.2. SWZ;
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

CZĘŚĆ I: Roboty termomodernizacyjne 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)
CZĘŚĆ II: Instalacje sanitarne – pompy ciepła 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł)
CZĘŚĆ III: Instalacja fotowoltaiczna 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)
CZĘŚĆ IV: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
UWAGA:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów
składających wspólnie ofertę.
b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą
udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentowania zostało podpisane przez osobę[y]
uprawnione do działania w ich imieniu.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w dziale 6.3 ust.
2), 3), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę,
a) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Zobacz inne

Prawo