Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Leżajsk, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133027/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA LEŻAJSK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w gminie Leżajsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 17 240 62 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133027

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00120022

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 11:00

Po zmianie:
2023-03-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-04-22

Zobacz inne

Prawo