Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133169/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa środków higienicznych oraz artykułów do sprzątania na potrzeby utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41/ 395-10-00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133169

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122828

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higienicznych na potrzeby utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z ich rozładunkiem w siedzibie zamawiającego w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
2. Szczegółowy opis oraz planowany zakres ilościowy zawarty został w Załączniku nr 1B do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ). Określone tam ilości ustalone zostały jako planowane:
1) Ręczniki papierowe składane w V (extra białe -białość -75%) - 400 kartonów;
2) Ręczniki papierowe składane w V (białe -białość-60%) - 24 kartony;
3) Ręcznik papierowy w roli – 250 worków;
4) Papier toaletowy 2 warstwowy – 690 worków;
5) Papier toaletowy 3 warstwowy - 10 op.
6) Mydło w płynie - 290 szt.;
7) Ręczniki składane V, (20 x 150), 100% celulozy – 400 op.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higienicznych na potrzeby utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z ich rozładunkiem w siedzibie zamawiającego w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
2. Szczegółowy opis oraz planowany zakres ilościowy zawarty został w Załączniku nr 1B do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ). Określone tam ilości ustalone zostały jako planowane:
1) Ręczniki papierowe składane w V (extra białe -białość -75%) - 400 kartonów;
2) Ręczniki papierowe składane w V (białe -białość-60%) - 24 kartony;
3) Ręcznik papierowy w roli 120mb / 156 mb – 250 / 193 worków;
4) Papier toaletowy 2 warstwowy – 690 worków;
5) Papier toaletowy 3 warstwowy - 10 op.
6) Mydło w płynie - 290 szt.;
7) Ręczniki składane V, (20 x 150), 100% celulozy – 400 op.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 11:00

Po zmianie:
2023-03-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 12:00

Po zmianie:
2023-03-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-14

Zobacz inne

Prawo