Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szyce, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133295/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii C, E do C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357117180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wesoła 48

1.5.2.) Miejscowość: Szyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krkrpow@uppk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppkrakow.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii C, E do C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f4d87e7-bcc8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058969/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 usługa szkoleniowa: Prawo jazdy kategorii C, E do C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy zakresie przewozu rzeczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f4d87e7-bcc8-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl,
krkrpow@uppk.pl, dnowak@uppk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), w celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest administratorem danych osobowych Wykonawcy. Dane kontaktowe: ul. Wesoła 48,
32 – 085 Szyce, adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon (12) 416 74 72.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji: ul. Wesoła 48, 32 – 085 Szyce.
c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii C, E do C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”, ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.
e) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przez czas niezbędnej archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
f) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
g) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h) Wykonawca posiada:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowy na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) Wykonawcy nie przysługuje:
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa
w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
k) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15
ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
l) Zgłoszenie przez Wykonawcę żądania ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2711.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obszaru Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy, w formie kursu zawodowego z zakresu prawa jazdy kategorii C, E do C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy dla 10 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 2 osoby. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-15 do 2023-07-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będących sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.) uzyskał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu o dane zawarte w publicznym rejestrze dostępnym pod adresem: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek w sytuacji, gdy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dostępnym pod powyższym adresem znajdować się będą dane Wykonawcy wskazujące, że kontynuuje on działalność szkoleniową w danym roku kalendarzowym;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2201).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – załącznik nr 4a do SWZ.
Wykonawca spełni warunek, gdy uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – załącznik nr 4a do SWZ.
2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do realizacji szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, skieruje co najmniej jedną osobę, która:
 ukończyła kurs na instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz
 zrealizowała minimum 420 godzin szkoleń z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do realizacji szkolenia z zakresu prawa jazdy kategorii C, skieruje co najmniej jedną osobę, która:
 ukończyła kurs na instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz
 zrealizowała minimum 200 godzin szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. C;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do przeprowadzenia zajęć z zakresu bhp i ppoż. skieruje co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia inspektora, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.) lub wyższe oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach związanych ze służbą bhp;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do realizacji programu z zakresu pierwszej pomocy, skieruje co najmniej jednego ratownika medycznego, który posiada dyplom ratownika medycznego lub ukończoną szkołę wyższą lub wyższa szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne oraz minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w pracy w zawodach: ratownika medycznego, ratownika, lekarza systemu, pielęgniarki systemu.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z ofertą, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ, które na późniejszym etapie postępowania, zweryfikowane zostanie na podstawie Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 7 do SWZ, złożonego na wezwanie przez Wykonawcę ocenionego najwyżej.
Informacje zawarte w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego muszą być spójne z informacjami wykazanymi w punkcie VIII. Oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym wraz z ofertą -załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 PZP złożonym wraz
z ofertą - załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Harmonogram zajęć rozpisany z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych, ze wskazaniem konkretnych dat odbywających się zajęć oraz godzin trwania szkolenia, z podaniem tematyki i rodzaju zajęć, czasu ich trwania, wymaganych przerw.
Informacja dotycząca wybranego przez Wykonawcę sposobu/sposobów na utrwalenie efektów uczenia się, o których mowa w dziale III. w punkcie 6. SWZ.
Informacja dotycząca osób, o których mowa w dziale III. punkt 10. SWZ wyznaczonych z ramienia Wykonawcy do nadzorowania przebiegu szkolenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Harmonogram zajęć rozpisany z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych, ze wskazaniem konkretnych dat odbywających się zajęć oraz godzin trwania szkolenia, z podaniem tematyki i rodzaju zajęć, czasu ich trwania, wymaganych przerw.
Informacja dotycząca wybranego przez Wykonawcę sposobu/sposobów na utrwalenie efektów uczenia się, o których mowa w dziale III. w punkcie 6. SWZ.
Informacja dotycząca osób, o których mowa w dziale III. punkt 10. SWZ wyznaczonych z ramienia Wykonawcy do nadzorowania przebiegu szkolenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta, którą stanowią:
1.1. Formularz oferty – podgląd oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Program szkolenia – załącznik nr 1a do SWZ.
1.3. Preliminarz kosztów szkolenia – załącznik nr 2 do SWZ.
1.4. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia określone w dziale III. punkt 13 SWZ.
2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 4a do SWZ
7. Ponadto, w terminie składania ofert Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do jego wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust.5 – załącznik nr 3 do SWZ,
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Zamawiający powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust.5 – załącznik nr 5 do SWZ,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (dla ułatwienia Wykonawców załącznik nr 5 obejmuje treść oświadczenia określonego w punkcie powyżej oraz przedmiotowego zobowiązania) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami.
8. Wykonawcy składający ofertę wspólną, w terminie składania ofert zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy okoliczności, w której Wykonawcy występujący wspólnie polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi wymagające spełniania warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3f4d87e7-bcc8-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

Zobacz inne

Prawo