Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gostynin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133308/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GOSTYNIN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOSTYNIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242360752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminagostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminagostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a071a7ee-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039938/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a071a7ee-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert , odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@gminagostynin.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w rozdziale XXIII specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w rozdziale XXIII specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w m. Białe. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 140202W na działkach o nr 104, 110/1 i 111/1 w m. Białe na odcinku od 0+000,00 do 0+241,00 km (241 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gorzewo. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 300 i 396 w m. Gorzewo na odcinku od 0+000 do 1+491,03 km w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej na działce nr 94 w m. Miałkówek w km od 0+006,62 do 0+364,79 (358 mb) i od 0+416,32 do 0+942,74 (526 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną. z
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Helenów.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 21, 243/1 w m. Helenów na odcinku 365 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Helenów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 232 i 1 w m. Helenów na odcinku około 700 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Helenów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr 94 w m. Helenów na odcinku 500 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Helenów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr 111 w m. Helenów na odcinku 0+336,35 (337mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej 140217W na działce o nr 18/1 w m. Bierzewice na odcinku od 0+000 do 0+101,42 km (101,42 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rogożewek. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej na działce o nr 58 w m. Rogożewek w km od 0+199,41 do 0+532,38 (332,97 mb) i od 0+568,10 do 0+617,45 (49,35 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rogożewek. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr 9 i 48 w m. Rogożewek na odcinku 685 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja i SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia polegające na:
- wykonywaniu podbudowy drogi,
- wykonaniu i zagęszczaniu nawierzchni bitumicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rumunki i Nagodów.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 178 w m. Rumunki, 77 i 131 w m. Nagodów na odcinku 750 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rumunki.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr 153/1 w m. Rumunki na odcinku 510 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nagodów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej na działce o nr 41 w m. Nagodów w km od 0+000,0 do 0+080,52 (81mb) i od 0+142,12 do 0+650,0 (508 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 140215W na działce o nr 179 i 177 w m. Budy Kozickie na odcinku 35 m w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 140215W na działce o nr 24 w m. Polesie na odcinku 34 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Solec. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr 192 w m. Polesie na odcinku od 0+000,00 do 0+185,01 (185 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki Drugie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr 128/2 w m. Górki Drugie w km od 0+250,00 do 1+050,00 (800mb) w zakresie wymiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Baby Dolne. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 43, 20/1, 23/1, 24/1 w m. Baby Dolne na odcinku 960 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefków. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr 235 w m. Józefków na odcinku 1000 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków i Gulewo.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 140222W na działce o nr 221 w m. Józefków i 87 w m. Gulewo w km od 0+000 do 0+766,00 w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zaborów Nowy.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr 22 w m. Zaborów Nowy na odcinku 380 mb w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Nowy – Niecki. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 140239W na działce o nr 84 w m. Zaborów Nowy i 69, 70, 79, 86 w m. Niecki na odcinku od km 0+000,00 do 0+426,51 (426,51 mb) i od 0+501,18 do 0+700,00 (198,82 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja i SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia polegające na:
- wykonywaniu podbudowy drogi,
- wykonaniu i zagęszczaniu nawierzchni bitumicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech odcinków drogi gminnej nr 140218W na działkach 80/2 i 125 w m. Bolesławów w km od 0+000,00 do 0+081,04 (81,04 mb), od 0+234,64 do 0+513,83 (279,19 mb) i od 0+535,35 do 0+755 m (219,65mb) w zakresie wymiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Podgórze. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1/3 w m. Podgórze i 205/3 w m. Legarda na odcinku 670 m w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwoleń. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce 84 w m. Zwoleń w m. na odcinku w km od 0+470,00 do 0+800,00 (330 mb) zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bielawy.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 66/2 w m. Bielawy na odcinku 650 m w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łokietnica. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 218 w m. Łokietnica na odcinku około 380 m w zakresie wymiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kiełpieniec. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 218/9 i 298 w m. Kiełpieniec w km od 0+000,00 do 1+027,67 mb (1027mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sierakówek. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 108 w m. Sierakówek w km od 0+000,00 do 0+520,00 (520,00 mb)w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Marianów Sierakowski. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 328 i 371 w m. Marianów Sierakowski w km od 0+392,91 do 0+953,79 (561 mb) w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 140243W na działce nr 63/3 w m. Jastrzębia na odcinku 860 m w zakresie wymiany nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 349 w m. Osiny na odcinku 470 m w zakresie wymiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Halinów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 52, 66 w m. Halinów na odcinku 900 mb w zakresie wymiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja i SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia polegające na:
- wykonywaniu podbudowy drogi,
- wykonaniu i zagęszczaniu nawierzchni bitumicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie części 1, części 2, części 3:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie lub budowie dróg, obejmujące co najmniej trzy odcinki dróg, wykonane w ramch jednej umowy na kwotę co najmniej 3 500 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty– (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ);
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta zawiera:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że  są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
2) formularz cenowy – (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ),
4) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ),
4) dowód wniesienia wadium – nie później niż do upływu terminu składania ofert.

Pozostałe dokumenty dołączane do oferty (jeżeli dotyczą):
5) zobowiązanie innego podmiotu (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ);
6) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. W przypadku złożenia oferty wspólnej pełnomocnictwo udzielone liderowi;
7) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp – Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – (zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium (dla każdej z części zamówienia odrębnie):
1.1. dla części 1 zamówienia – w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) złotych;
1.2. dla części 2 zamówienia – w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);
1.3. dla części 3 zamówienia – w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 i 4 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (każdy) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 10, załączniku nr 11 i załączniku nr 12 - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukarainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zobacz inne

Prawo