Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koło, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133425/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oleju napędowego i benzyny polegająca na tankowaniu pojazdów z dystrybutora stacji obsługi paliw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311601084

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dąbska 40K

1.4.2.) Miejscowość: Koło

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzuk.kolo.pl/bip/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133425

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00116993

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych polegająca na tankowaniu pojazdów należących do Zamawiającego przez stację paliw Wykonawcy w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktur zbiorczych.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa na 24 miesiące od daty zawarcia umowy:
a) Olej napędowy - ilość 127 000 litrów'
b) Benzyna bezołowiowa 95 oktan – 3 500 litrów'
3. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia może skorzystać z prawa opcji i może zakupić mniejsze ilości paliwa jednak zobowiązuje się do zakupu minimum 90% ilości oleju napędowego i 80% etyliny bezołowiowej 95 oktanów.
4. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco:
1) Zamawiający sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz samochodów do których tankowane będzie paliwo.
2) Upoważnione osoby przez zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania wydanego paliwa na karcie wydania lub w inny, zaproponowany przez Wykonawcę, równoważny sposób.
3) Realizacja zamówień na sukcesywne dostawy paliw do pojazdów służbowych Zamawiającego odbywać się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliwa, do zbiorników sprzętu silnikowego i kanistrów, na stacjach benzynowych (stacji benzynowej) należących do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy.
4) Tankowanie paliwa do kanistrów będzie odbywać się na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia pobranego paliwa zawierającego: datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa.
5) Wykonawca zapewni paliwa płynne będące przedmiotem niniejszego postępowania, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1680 z późń. zm.).
6) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna stacja paliw Wykonawcy, na których realizowane będą zamówienia były położone na terenie miasta Koła lub w promieniu maksymalnie do 5 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Dąbskiej 40K oraz czynna przynajmniej 6 dni w tygodniu w godzinach 6:00 - 22:00. Wykonawca, po zawarciu umowy zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu szczegółowy wykaz stacji posiadanych na terenie miasta Koła.
7) Paliwo może być pobierane do pojazdów spoza wykazu, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego.

5. Ewidencja pobranego paliwa:
1) Ewidencja ilościowa pobranego paliwa do pojazdów, jaki i kanistrów odbywać się będzie na podstawie zestawienia pobranego paliwa bądź realizowanych przez stację paliw kart bezgotówkowych.
2) Przedmiotowe stacje, które realizują karty bezgotówkowe zobowiązane są do:
a. wydania w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, nieodpłatnie, kart do zakupów, na podstawie których Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń w systemie bezgotówkowym, w ilości zgodnej z zamówieniem Zamawiającego po cenach ustalonych zgodnie z ofertą.
b. W razie zgubienia lub kradzieży którejkolwiek z wydanych kart. Wykonawca po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego dokona natychmiastowego zablokowania karty.
c. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa powyżej Wykonawca wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty zniszczonej za opłatą (wynikająca z tabeli opłat Wykonawcy) nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
d. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda nieodpłatnie karty do nowo zakupionych pojazdów.
e. Po zakończeniu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy wydane karty.
3) Stacje paliw, które nie realizujące kart bezgotówkowych zobowiązane są do wydania wraz z fakturą VAT zestawienia pobranego paliwa na którym zamieszcza się następujące dane:
 imię i nazwisko kierowcy, który paliwo pobrał,
 datę i godzinę tankowania,
 ilość faktycznie pobranego paliwa wg rodzaju,
 nr rejestracyjny pojazdu,
 podpis pobierającego.

6. Sposób rozliczania należności:
1) Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw, będących przedmiotem niniejszego postępowania będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o fakturę VAT.
2) Faktury za transakcje dokonane przez Zamawiającego z użyciem kart bezgotówkowych bądź zestawieniem pobranego paliwa, wystawiane będą przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu, po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych i wysłane/dostarczone Zamawiającemu.
3) Załączniki, o którym mowa w ppkt 2) stanowić będą zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym i prezentować będą następujące dane:
 nr karty bądź nr zestawienia, na których dokonano zakupu,
 nr rejestracyjny pojazdu,
 daty i godziny i ceny dokonania zakupu,
 sumy ilości zakupionego paliwa dla danego pojazdu,
4) Załączniki mają być dostarczane w formie elektronicznej (adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego: odpady@mzuk-kolo.pl) lub papierowej.
5) Płatności należności z tytułu sprzedaży paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewu na wskazane konto Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty doręczenia faktury (przy czym termin płatności stanowi kryterium oceny ofert).
6) Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart następować będzie na podstawie faktur, wystawionych przez wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny rabat cenowy dla paliw.
7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwa, w cenach ustalonych zgodnie z treścią oferty.


Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych polegająca na tankowaniu pojazdów należących do Zamawiającego przez stację paliw Wykonawcy w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktur zbiorczych.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa na 24 miesiące od daty zawarcia umowy:
a) Olej napędowy - ilość 127 000 litrów'
b) Benzyna bezołowiowa 95 oktan – 3 500 litrów'

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz aktualnych wyjaśnieniach i modyfikacjach treści SWZ.

Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 13:00

Po zmianie:
2023-03-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 13:15

Po zmianie:
2023-03-16 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-14

Zobacz inne

Prawo