Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Telatyn, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133545/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA TELATYN UL. FRYDERYKA CHOPINA 10 22-652 TELATYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup urządzeń do gospodarki ściekowej – dostawa sprzętu pomocniczego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TELATYN UL. FRYDERYKA CHOPINA 10 22-652 TELATYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. FRYDERYKA CHOPINA 10

1.5.2.) Miejscowość: Telatyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-652

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@telatyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugtelatyn.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup urządzeń do gospodarki ściekowej – dostawa sprzętu pomocniczego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-695d3611-c228-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015035/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup urządzeń do gospodarki ściekowej – dostawa sprzętu pomocniczego”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://telatyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: https://telatyn.ezamawijacy.pl lub poczty elektronicznej email:
zamowienia@telatyn.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty
elektronicznej.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Stanisław Litkowiec, tel. +48 (84) 6613110, email: zamowienia@telatyn.pl
11.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze
odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich rejestracji na Platformie.
11.4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Gminy Telatyn: https://telatyn.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
11.5. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
11.6. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
11.7. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
11.17. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
techniczną, zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej i zagospodarowania terenu w Telatynie” prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00074252 z dnia 2023-02-01
2023-02-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym. w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna treść informacji znajduje się w rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KNR.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 660452.47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup urządzeń do gospodarki ściekowej – dostawa sprzętu pomocniczego”.
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego sprzętu:
a) ciągnika rolniczego,
b) ładowacza czołowego,
c) mulczera,
d) przyczepy do wywozu osadu,
e) przyczepy asenizacyjnej do dowozu ścieków i osadów.
2) Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące podstawowe wymagania :
a) dopuszczenie do pracy w Polsce;
b) wyposażanie we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia;
c) sprzęt musi posiadać dokumenty umożliwiające rejestracje i poruszanie się po drogach publicznych;
d) sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych wykonawczych i
prawnych;
3) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na
terenie Gminy Telatyn.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych
sprzętu pomocniczego został opisany w Specyfikacji technicznej stanowiącej w załącznik Nr 1 do SWZ.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1. do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
(w %)
1 Cena (PC) 60
2 Gwarancja na ciągnik (PGC) 40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.
17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.3. Punkty w kryterium „Gwarancja na ciągnik (GC)” zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferowana gwarancja Liczba punktów
12 miesięcy lub 2 000 motogodzin 0 pkt
18 miesięcy lub 3 000 motogodzin 10 pkt
24 miesiące lub 4 000 motogodzin 20 pkt
30 miesięcy lub 5 000 motogodzin 30 pkt
36 miesięcy lub 6 000 motogodzin 40 pkt
Uwaga:
Wykonawca składa oświadczenie w przedmiocie oferowanego okresu gwarancji w Formularzu ofertowym. Zaoferowana w
Formularzu ofertowym gwarancja dotyczy ciągnika.
W przypadku braku wskazania gwarancji w Formularzu ofertowym, Zamawiający ofertę odrzuci.
17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie
wzoru:
PO = PC + PGC
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PGC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja na ciągnik ”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowana gwarancja na ciagnik

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu:
7.7 Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają Wykonawcy:
1) wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w
związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn.
zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014,
str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi
w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.)
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 powołanej ustawy;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z
dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub
im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
7.8 Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
Ciąg dalszy znajduje się w sekcji 5.11.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ciąg dalszy z sekcji 5.7
7.9 W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.6, zamawiający odrzuca ofertę
takiego wykonawcy
7.10 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.6, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
7.11 Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt.
8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia
w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 2 umowy tj. ……….………... zł brutto.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze zaliczkowej nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca
dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a
ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego. Zapłacona zaliczka
zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancji bankowych;
3) gwarancji ubezpieczeniowych;
4) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez
gwaranta/poręczyciela.
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przysięgłe na
język polski
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny
dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają
prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd.
13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy Praw
zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawierające
oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została wykonana
należycie.
16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy Wykonawca
zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający
nowy termin wykonania świadczenia i dokonani odbioru wykonanych robót.
17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez
zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków
wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia:
1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 14 Umowy,
2) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 4 może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu
świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem
podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te
mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania
zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu
odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany
zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
4) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach rozliczeniowych lub ilość transz
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zasad zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego wskazanych
w § 2 ust. 1 poprzez ustanowienie wcześniejszych terminów zgłoszenia do odbioru w stosunku do podanych w § 2 ust. 1 w
sytuacji, gdy wystąpią łącznie trzy przesłanki:
− postęp dostaw będzie umożliwiał wcześniejsze zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy,
− postęp prac wykonawcy realizującego część 1 zamówienia będzie umożliwiał wcześniejsze zgłoszenie do odbioru
końcowego,
− Zamawiający wyrazi na to zgodę.
4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT;
2) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy z uwagi na konieczność jego
dostosowania do zasad wypłat z Funduszu Inwestycji Strategicznych,
3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie
składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów,
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://telatyn.ezamawijacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4.5. Środki podjęte przez zamawiającego w celu zagwarantowania, że ewentualny udział Wykonawców zaangażowanych w przygotowanie postępowania (opracowanie dokumentacji projektowej) nie zakłóci konkurencji.
1) Zamawiający w załączniku Nr 5 do SWZ zamieszcza zakres danych przekazanych wykonawcy wykonującemu opis przedmiotu zamówienia które nie są objęte opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w rozdziale 4.4 SWZ,
2) Zamawiający informuje o szacowanej wartości zamówienia wynikającej z planowanych kosztów, która wynosi: 660 452,47zł netto.
3) Zamawiający wyznacza termin składania ofert pozwalający na jej optymalne przygotowanie podmiotom nieuczestniczącym w procesie przygotowania postępowania.

Zobacz inne

Prawo