Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ustroń, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133636/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Ustroń

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ustroń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182344

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Ustroń

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: +48338579300

1.4.8.) Numer faksu: +48338579330

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ustron.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133636

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00104968

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00044318/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00044318/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:00

Po zmianie:
2023-03-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 10:30

Po zmianie:
2023-03-17 10:30

Zobacz inne

Prawo