Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kobierzyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00133966/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Kobierzyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu znajdującego się przy szkole podstawowej w Kobierzycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobierzyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935075

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Pałacowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sjanaszkiewicz@ugk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugk.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133966

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122545

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

Po zmianie:
doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 12:00

Po zmianie:
2023-03-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 12:30

Po zmianie:
2023-03-20 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-19

Zobacz inne

Prawo