Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sulęcin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134198/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja 4 budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967389

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipowa

1.4.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.4.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatsulecinski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134198

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00134057

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja 4 budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Po zmianie:
Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Zobacz inne

Prawo