Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabrze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134224/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Tomeczka 2, nr działki 721/63 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi“

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240235355

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Warszawski 10

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jgnzabrze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jgn.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/455/0

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134224

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00109748

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 11:00

Po zmianie:
2023-03-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-19

Po zmianie:
2023-04-20

Zobacz inne

Prawo