Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134246/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751154

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bałtycka 20

1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zdp.ketrzyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ketrzyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z późn.zm.) należących do samorządu powiatowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134246

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00117063

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru: C= (Cmin/Co*100 pkt) x W, Gdzie: C – ocena w kryterium „cena oferty”, Cmin - „cena oferty” najniższa proponowana spośród wszystkich, złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, Co - cena oferty ocenianej, W - waga w kryterium „cena oferty”
2) OKRES GWARANCJI - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 12 m-cy od dokonania odbioru robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres gwarancji tj. 24 m-ce – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Okres gwarancji 12 m-cy - 0,00 pkt x Waga (20%) = ocena 0,00 pkt, Okres gwarancji 18 m-cy - 50,00 pkt x Waga (20%) = ocena 10,00 pkt, Okres gwarancji 24 m-ce - 100,00 pkt x Waga (20%) = ocena 20,00 pkt.
UWAGA: jeżeli Wykonawca w Formularzu Oferty nie określi okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji inny niż przewidziany w rozdz. XXIII ust. 3 pkt 2 SWZ, to Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że czas okres gwarancji wynosi 24 m-ce.
3) TERMIN ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBÓT - - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 3 dni robocze licząc od momentu przesłania pisemnego zlecenia faxem lub e-mailem do Wykonawcy na zasadach określonych w SIWZ i wzorze umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin tj. 1 dzień roboczy – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Termin rozpoczęcia wykonywania robót 3 dni - 0,00 pkt x Waga (20%) = ocena 0,00 pkt, Termin rozpoczęcia wykonywania robót 2 dni - 50,00 pkt x Waga (20%) = ocena 10,00 pkt, Termin rozpoczęcia wykonywania robót 1 dzień - 100,00 pkt x Waga (20%) = ocena 20,00 pkt.
UWAGA: jeżeli Wykonawca w Formularzu Oferty nie określi terminu rozpoczęcia wykonywania robót lub wskaże czas rozpoczęcia wykonywania roboty inny niż przewidziany w rozdz. XXIII ust. 3 pkt 3 SWZ, to Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że czas rozpoczęcia wykonywania roboty wynosi 3 dni robocze.
Ocena ofert jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w rozdz. XIII SWZ ust. 1 i 3.
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. XXIII SWZ.

Po zmianie:
Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru: C= (Cmin/Co*100 pkt) x W, Gdzie: C – ocena w kryterium „cena oferty”, Cmin - „cena oferty” najniższa proponowana spośród wszystkich, złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, Co - cena oferty ocenianej, W - waga w kryterium „cena oferty”
2) OKRES GWARANCJI - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 12 m-cy od dokonania odbioru robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres gwarancji tj. 24 m-ce – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Okres gwarancji 12 m-cy - 0,00 pkt x Waga (20%) = ocena 0,00 pkt, Okres gwarancji 18 m-cy - 50,00 pkt x Waga (20%) = ocena
10,00 pkt, Okres gwarancji 24 m-ce - 100,00 pkt x Waga (20%) = ocena 20,00 pkt.
UWAGA: jeżeli Wykonawca w Formularzu Oferty nie określi okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji inny niż przewidziany w rozdz. XXIII ust. 3 pkt 2 SWZ, to Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że czas okres gwarancji wynosi 12 m-cy.
3) TERMIN ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBÓT - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 3 dni robocze licząc od momentu przesłania pisemnego zlecenia faxem lub e-mailem do Wykonawcy na zasadach określonych w SIWZ i wzorze umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin tj. 1 dzień roboczy – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Termin rozpoczęcia wykonywania robót 3 dni - 0,00 pkt x Waga (20%) = ocena 0,00 pkt, Termin rozpoczęcia wykonywania robót 2 dni - 50,00 pkt x Waga (20%) = ocena 10,00 pkt, Termin rozpoczęcia wykonywania robót 1 dzień - 100,00 pkt x Waga (20%) = ocena 20,00 pkt.
UWAGA: jeżeli Wykonawca w Formularzu Oferty nie określi terminu rozpoczęcia wykonywania robót lub wskaże czas rozpoczęcia wykonywania roboty inny niż przewidziany w rozdz. XXIII ust. 3 pkt 3 SWZ, to Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że czas rozpoczęcia wykonywania roboty wynosi 3 dni robocze.
Ocena ofert jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w rozdz. XXIII SWZ ust. 1 i 3.
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. XXIII SWZ.

Zobacz inne

Prawo