Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sompolno, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134302/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Sompolno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku dawnego Ratusza Miejskiego o salę widowiskową przy Placu Wolności 26 w Sompolnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sompolno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 15

1.5.2.) Miejscowość: Sompolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2714054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wisniewska@sompolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku dawnego Ratusza Miejskiego o salę widowiskową przy Placu Wolności 26 w Sompolnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f13ed60-c16e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064180/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku dawnego Ratusza Miejskiego o salę widowiskową przy Placu Wolności 26 w Sompolnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f13ed60-c16e-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f13ed60-c16e-11ed-b311-9aae6ad31be8. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: beata.wisniewska@sompolno.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-92749598-aede-11ed-9236-36fed59ea7dd.
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia. 2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz posiadania przez użytkownika uprawnienia do komunikacji.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr tel. 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem". 10. Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w SWZ, w pkt XX.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZZ.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja polegać będzie na budowie sali widowiskowej na istniejących fundamentach i piwnicach jako elementu rozbudowy budynku dawnego Ratusza Miejskiego w Sompolnie, obecnie siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Budynek dawnego Ratusza został odrestaurowany w ramach I etapu inwestycji wraz z wykonaniem stanu zerowego, tj. fundamentów i piwnic sali widowiskowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamówienie obejmuje prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, montażowe, zagospodarowanie terenu, projektowane sieci zewnętrzne, czyli wszystkie roboty budowlane niezbędne do oddania obiektu do użytkowania, także elementy wyposażenia. Podstawowe parametry budynku sali widowiskowej: szerokość – 15,35 m, długość – 47,35 m, wysokość – 12,90 m, powierzchnia zabudowy – 588 m2, powierzchnia użytkowa ponad 992 m2, kubatura – ok. 5175 m3. Obiekt objęty zamówieniem będzie miał dwie kondygnacje nadziemne, podziemie i poddasze użytkowe, które poprzez system korytarzy wewnętrznych i klatkę schodową, łączyć się będą z istniejącym budynkiem.
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, załączone do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku, a za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę pkt z dwóch kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, tj. wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości tych dwóch zadań nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Osoby posiadające ww. uprawnienia pełnić będą funkcje kierownika budowy/ kierowników robót w poszczególnych branżach objętych przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, na wezwanie Zamawiającego, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, w tym w związku z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz ofertowy – wg załącznika nr 2 do SWZ,
2) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), określające zakres umocowania,
3) jeżeli dotyczy - oświadczenie o podziale zadań między Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy,
4) jeżeli dotyczy - zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt VIII.4. 2)–4) SWZ- oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,
6) odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sompolnie, numer: 35 8558 0008 0005 1190 2000 0070 , z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr RZZ.271.3.2023”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w postępowaniu;
3) co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postepowaniu, przy czym w odniesieniu do warunku posiadania doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na wystąpienie:
a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoba trzecia, za działania i zaniechania której odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) tzw. siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym,
c) nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
d) zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone wnioskiem Wykonawcy wraz z uzasadnieniem;
2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robót budowlanych, których zasadność potwierdzają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, wynikające:
a) z konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b) z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej,
c) z niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
d) z okoliczności uzasadnionych prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
w szczególności w sytuacji wystąpienia wad i błędów w dokumentacji projektowej;
3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – Kierownika budowy/ kierowników robót, wskazanych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje i spełniała wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) zmiany podwykonawcy, rezygnacji lub powierzenia podwykonawcy określonego zakresu prac objętych niniejszą umową. W przypadku, gdy podwykonawca był podmiotem, na zasoby którego powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca bądź Wykonawca samodzielnie spełnia stosowne warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Strony zastrzegają możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2), w zależności od konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówienia, nieobjętych zamówieniem podstawowym lub konieczności wykonania robót zamiennych, tj. takich, które były ujęte w dokumentacji projektowej a zmiany wymaga sposób ich wykonania albo rodzaj zastosowanych materiałów, albo konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych. Zmiany wynagrodzenia możliwe będą przy zachowaniu okoliczności wynikających z art. 455 ust. 2 Pzp, tj. łączna wartość zmian będzie niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f13ed60-c16e-11ed-b311-9aae6ad31be8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zamierza zaprosić Wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert: cena i okres gwarancji, punktację klasyfikującą ich na pozycjach 1-3.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja objęta zamówieniem realizowana jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Zobacz inne

Prawo