Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzionków, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134444/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RADZIONKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIONKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Męczenników Oświęcimia 42

1.5.2.) Miejscowość: Radzionków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-922

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 323887106

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radzionkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73f0dbf9-c1a6-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008489/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, ofertę dodatkową lub ofertę ostateczną (wyłącznie za pośrednictwem platformy przetargowej) zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowania regulaminu korzystania z Platformy przetargowej
dostępnego pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html. 2. Złożenie oferty, oferty dodatkowej i oferty ostatecznej za pośrednictwem platformy przetargowej oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ. 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie Platformy
przetargowej Zamawiającego pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej – udziela dostawca tj. Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-680)
ul. Braniborska 2/10; dane kontaktowe: tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godzinach 8:00 do 16:00. 5. Sposoby złożenia oferty, oferty dodatkowej i oferty ostatecznej za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w instrukcji obsługi Platformy przetargowej. 6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346,568,695,15717 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. 8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radzionków z siedzibą Urzędzie Miasta jest Pani Agnieszka Szołtysek (e-mail: iod@radzionkow.pl). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego”.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291 ustawy Pzp. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 1 - „Adaptacja obiektu dla rozbudowy Przedszkola nr 3”, która obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Knosały 16 celem przystosowania budynku po szkole podstawowej na potrzeby funkcjonowania przedszkola oraz robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 1: a) etap I – obejmuje wykonanie następujących usług i robót budowlanych: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym architektoniczno-budowlanej/technicznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie w piwnicy, wykonanie sufitów samonośnych przeciwpożarowych, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie, roboty okładzinowe - na I piętrze, wymiana stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w całym budynku ul. Knosały 16; b) etap II – roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie, roboty okładzinowe - na parterze budynku przy ul. Knosały 16; c) etap III – pozostałe roboty budowlane wynikające z dokumentów zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (60 % - 60 pkt), Wydłużenie okresu gwarancji (20%-20 pkt), Wydłużenie okresu rękojmi (20%-20 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2. CZĘŚĆ 2 – „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-sanitarnego Przedszkola nr 3” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie następujących robót budowlanych:
2.2.1. w budynku zlokalizowanym przy ul. Szymały 38:
a) prace budowlane polegające na modernizacji zaplecza gastronomiczno-sanitarnego (kuchni i przyległych pomieszczeń) wraz z wymianą instalacji (wod-kan, elektrycznej); b) prace instalacyjne polegające na modernizacji podgrzewacza ciepłej wody wraz z wymianą armatury i osprzętu.
2.2.2. w budynku zlokalizowanym przy ul. Szymały 36:
a) wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni, jadalni, szatni i sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi;
b) wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym (odnowienie powłok malarskich i parkietów, likwidacja śladów wilgoci, modernizacja łazienek); c) wykonanie modernizacji zaplecza sanitarnego dla uczniów – modernizacja łazienek; d) modernizacja pokrycia dachu – wykonanie membrany PCV;
2.2.3. w budynku przy ul. Krzywej 18:
a) wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym (odnowienie powłok malarskich, likwidacja śladów wilgoci, modernizacja łazienek); b) modernizacja pokrycia dachu – wykonanie membrany PCV; c) wykonanie modernizacja zaplecza sanitarnego dla uczniów – modernizacja łazienek; d) wymiana nawierzchni chodnika prowadzącego z placu zabaw do szkoły wraz z wykonaniem schodów terenowych; e) wymiana instalacji odpływowej od strony budynku Liceum Ogólnokształcącego.
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 2:
a) Etap I:
- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty okładzinowe i malarskie w kuchni i przyległych pomieszczeniach w budynku przy ul. Szymały 38;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej wentylacji mechanicznej kuchni, jadalni, szatni i sali gimnastycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne – w zw. wykonaniem wentylacji mechanicznej w kuchni i jadalni, prace dekarskie na dachu (wykonanie membrany PCV) w budynku przy ul. Szymały 36;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej i sanitariatów dla dzieci w budynku, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej na parterze w budynku przy ul. Krzywej 18.
b) Etap II:
- modernizacja podgrzewacza ciepłej wody wraz z pozostałymi robotami instalacyjnymi w budynku przy ul. Szymały 38;
- roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne i malarskie – w zw. wykonaniem wentylacji mechanicznej i modernizacji szatni, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem wentylacji mechanicznej i modernizacji sali gimnastycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji sanitariatów w budynku przy ul. Szymały 36;
- prace dekarskie na dachu (wykonanie membrany PCV), roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji sanitariatów w budynku, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji gabinetu biofeedback-u, zaplecza sanitarnego i korytarza na I piętrze, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty tynkowe, roboty izolacyjne, okładzinowe ścian i podłóg, roboty malarskie – w zw. wykonaniem modernizacji pionów i poziomów kanalizacyjnych w piwnicy – w budynku przy ul. Krzywej 18.
c) Etap III:
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Szymały 38;
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Szymały 36;
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Krzywej 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (60 % - 60 pkt), Wydłużenie okresu gwarancji (20%-20 pkt), Wydłużenie okresu rękojmi (20%-20 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 3: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Przedszkola na potrzeby sportowo-rekreacyjne” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie następujących robót budowlanych:
2.3.1. budynek przy ul. Knosały 16:
a) zagospodarowanie terenu na potrzeby przedszkola (budowa placu zabaw, boiska, aranżacja zieleni);
2.3.2. budynek przy ul. Krzywej 18:
a) wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
b) wymiana ogrodzenia wraz z piłkochwytami wokół boiska wielofunkcyjnego;
c) budowa siłowni zewnętrznej (wraz z montażem urządzeń np. wioślarz, orbitrek, wyciąg górny, twister i wahadło oraz z wykonanie strefy bezpiecznej); wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych;
2.3.3. budynek przy ul. Szymały 36:
a) wymiana siatki piłkochwytów wokół boiska;
b) wymiana ogrodzenia szkoły od strony ulicy Gajdasa;
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 3:
a) Etap 1:
- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Knosały 16;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej, wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Krzywej 18;
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej i wymiana ogrodzenia wokół boiska wraz z piłkochwytami przy ul. Szymały 36.
b) Etap 2:
- wykonanie placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie dojść (ciągów komunikacyjnych) przy ul. Knosały 16;
-wymiana ogrodzenia wokół boiska wraz z piłkochwytami przy ul. Krzywej 18;
-wymiana ogrodzenia wokół obiektu od strony ulicy Gajdasa przy ul. Szymały 36.
c) Etap III:
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Knosały 16;
-pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Krzywej 18;
- pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia w budynku przy ul. Szymały 36.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (60 % - 60 pkt), Wydłużenie okresu gwarancji (20%-20 pkt), Wydłużenie okresu rękojmi (20%-20 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 4: „Budowa drogi dojazdowej do placówki oświatowej” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu co do realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do placówki oświatowej przy ul. Unii Europejskiej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zamawiający planuje następujące etapy prac w ramach części nr 4:
a) Etap I: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej/technicznej, wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, odwodnienie.
b) Etap II obejmuje: wykonanie podbudowy, wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicznego (część podziemna);wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni elementów ulic.
c) Etap III obejmuje: pozostałe roboty wynikające z dokumentów zamówienia takich jak: Program funkcjonalno—użytkowy oraz dokumentacja projektowa powstała w realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (60 % - 60 pkt), Wydłużenie okresu gwarancji (20%-20 pkt), Wydłużenie okresu rękojmi (20%-20 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA:
dla części 1: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy);
dla części 2: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy);
dla części 3: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy);
dla części 4: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej;
b) osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy);
przy czym przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”) – (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn.zm.)

2. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA:
dla części 1: Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową polegającą na budowie albo przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze minimum 2000 m3 lub o powierzchni minimum 300 m2 obejmującą m.in. budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie albo przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze minimum 2000 m3 lub o powierzchni minimum 300 m2 obejmującej m.in. budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
dla części 2: Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową polegającą na budowie albo przebudowie obiektu budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze minimum 2000 m3 lub o powierzchni minimum 300 m2 obejmującą m.in. budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie albo przebudowie obiektu budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze minimum 2000 m3 lub o powierzchni minimum 300 m2 obejmującej m.in. budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej;
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
dla części 3: Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową obejmującą budowę albo przebudowę placu zabaw oraz obiektu sportowego o nawierzchni syntetycznej (np. boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna) oraz siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie placu zabaw oraz obiektu sportowego o nawierzchni syntetycznej (np. boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna) oraz siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia;
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
dla części 4: Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową obejmującą budowę albo przebudowę drogi lub placu lub parkingu lub ścieżki rowerowej lub innego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z elementów betonowych drobnowymiarowych o długości minimum 250 metrów lub powierzchni minimum 1250 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie drogi lub placu lub parkingu lub ścieżki rowerowej lub innego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z elementów betonowych drobnowymiarowych o długości minimum 250 metrów lub powierzchni minimum 1250 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy). 2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy
środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

„Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych”, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1. dla części 1: 34.000,00 zł; 2. dla części 2: 26.000,00 zł; 3. dla części 3: 10.000,00 zł; 4. dla części 4: 10.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodne z pkt 5 ppkt 5.6 rozdziału XXIII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Na formularzu oferty winno być jasno wskazane, iż oferta składana jest wspólnie – należy ujawnić wszystkie podmioty
wspólnie ubiegające się o zamówienie. 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ) składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, co oznacza, że: 7.1. oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania
musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 7.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie. 8. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp). 9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w
zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Inwestycja finansowana jest z następujących środków: 1.1 dofinansowanie udzielone z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej: Program), potwierdzone wstępną promesą Edycja2/2021/4039/PolskiLad wydaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
1.2. własnych Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a) jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w dokumentach zamówienia.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Powyższe oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 29 kwietnia 2023 roku.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym - Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w którym będą uszczegółowione terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i robót wraz z uwzględnieniem warunków płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podział zamówienia na etapy zgodnie z daną częścią zamówienia. Harmonogram rzeczowo-finansowy po jego akceptacji przez Zamawiającego staje się integralną częścią umowy. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego jest niezbędne do zawarcia umowy.
5. Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w terenie objętym Inwestycją i sugeruje, aby Wykonawcy odbyli w/w wizję lokalną w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej, a także uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Jeżeli wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną to wszystkie informacje, które pozyska o warunkach lokalnych, inne niż opisane w SWZ, powinny być zgłoszone Zamawiającemu. Zamawiający zdecyduje, czy te informacje powinny być uwzględnione w ofercie.
6. Przedmiot zamówienia powinien być dostępny dla wszystkich osób, w tym również dostosowany do zidentyfikowanych w przyszłości potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia przeznaczony dla osób fizycznych został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosować zasady zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, którą rozumie się jako projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne (np. zaniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych wraz z wykonaniem pola uwagi). Przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wytyczne - rekomendowane takie jak, m.in. WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach, jak i również WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych, i inne przepisy wiążące.

Zobacz inne

Prawo