Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gostyń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134496/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Gostyński

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyński

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103561

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wrocławska 256

1.4.2.) Miejscowość: Gostyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.gostyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.gostyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134496

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00130737

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością tj. wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości:
i. dla części I zamówienia co najmniej 1 robotę budowlaną, których zakres obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2,
ii. dla części II zamówienia co najmniej 1 200 000,00 zł brutto obejmującą budowę/ przebudowę/rozbudowę drogi lub ulicy w formule zaprojektuj i wybuduj,
iii. dla części III zamówienia co najmniej 2 500 000,00 zł brutto obejmującą budowę/ przebudowę/rozbudowę drogi lub ulicy w formule zaprojektuj i wybuduj,
iv. dla części IV zamówienia co najmniej 2 500 000,00 zł brutto obejmującą budowę/ przebudowę/rozbudowę drogi lub ulicy;

b) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji I części zamówienia co najmniej:
i. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia w/w funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełniącą rolę kierownika budowy,
ii. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami, pełniącą rolę kierownika robót,
iii. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, pełniącą rolę kierownika robót,
iv. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, pełniącą rolę kierownika robót,
c) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji II, III i IV części zamówienia co najmniej:
i. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia w/w funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełniącą rolę kierownika budowy,

Po zmianie:
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością tj. wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości:
i. dla części I zamówienia co najmniej 1 robotę budowlaną, których zakres obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2,
ii. dla części II zamówienia co najmniej 1 200 000,00 zł brutto obejmującą budowę/ przebudowę/rozbudowę drogi ,
iii. dla części III zamówienia co najmniej 2 500 000,00 zł brutto obejmującą budowę/ przebudowę/rozbudowę drogi,
iv. dla części IV zamówienia co najmniej 2 500 000,00 zł brutto obejmującą budowę/ przebudowę/rozbudowę drogi.
b) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji I części zamówienia co najmniej:
i. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia w/w funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełniącą rolę kierownika budowy.
ii. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami, pełniącą rolę kierownika robót,
iii. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, pełniącą rolę kierownika robót,
c) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji II, III i IV części zamówienia co najmniej:
i. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia w/w funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełniącą rolę kierownika budowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) CZĘŚĆ I – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
2) CZĘŚĆ II – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
3) CZĘŚĆ III –40 000,00 zł PLN ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
4) CZĘŚĆ IV- 30 00000 zł PLN(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem SANTANDER Bank Polska nr 25 1090 1258 0000 0000 2505 6139, z dopiskiem: „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu.
1) dla CZĘŚCI I – „Wadium – CZĘŚĆ I – Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Gostyniu, Święta Góra – Głogówko”,
2) dla CZĘŚCI II – „Wadium – CZĘŚĆ II Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4954P Głogówko – Drzęczewo”,
3) dla CZĘŚCI III - „Wadium – CZĘŚĆ III – Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4907P Gostyń – Grabonóg, rondo WZDW – Taniecznica”,
4) dla CZĘŚCI IV – „Wadium – CZĘŚĆ IV- Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4938P Gostyń – Krajewice”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej

Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) CZĘŚĆ I – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
2) CZĘŚĆ II – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
3) CZĘŚĆ III –40 000,00 zł PLN ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
4) CZĘŚĆ IV- 30 000,00 zł PLN(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem SANTANDER Bank Polska nr 25 1090 1258 0000 0000 2505 6139, z dopiskiem: „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu.
1) dla CZĘŚCI I – „Wadium – CZĘŚĆ I – Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Gostyniu, Święta Góra – Głogówko”,
2) dla CZĘŚCI II – „Wadium – CZĘŚĆ II Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4954P Głogówko – Drzęczewo”,
3) dla CZĘŚCI III - „Wadium – CZĘŚĆ III – Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4907P Gostyń – Grabonóg, rondo WZDW – Taniecznica”,
4) dla CZĘŚCI IV – „Wadium – CZĘŚĆ IV- Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4938P Gostyń – Krajewice”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej

Zobacz inne

Prawo