Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wola Krzysztoporska, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134558/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Oprzężów do miejscowości Gomulin"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647902

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 5

1.4.2.) Miejscowość: Wola Krzysztoporska

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-371

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134558

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00127417

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-27 10:00

Po zmianie:
2023-03-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-27 10:15

Po zmianie:
2023-03-30 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-25

Po zmianie:
2023-04-28

Zobacz inne

Prawo