Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Babiak, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134569/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA BABIAK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak w okresie 01.05.2023 r. - 30.06.2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BABIAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Babiak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-620

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@babiak.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak w okresie 01.05.2023 r. - 30.06.2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b04f0d54-c256-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048135/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak w okresie 01.05.2023 r. -30.06.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Alicja Okuńska tel. 63 271 10 71
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak od 1 maja 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Na usługę składa się:
1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy;
2) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości niezamieszkałych;
3) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyznaczonych punktów zbiorczych;
4) Sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów na okres objęty zamówieniem oraz jego
doręczenie do wszystkich właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi;
5) Wyposażenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi w worki do gromadzenia frakcji odpadów zbieranych selektywnie u źródła (poza nieruchomościami posiadającymi gniazda zbiorcze obsługiwane pojazdem wyposażonym w dźwig HDS), tj. worki kolorów: żółtego, zielonego, niebieskiego i brązowego.
2. Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 maja 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie gminy Babiak do InstalacjiKomunalnej - Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej13, 62-510 Konin
(dalej -MZGOK w Koninie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

a) Wykonawcy, którzy są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak;

b) Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)
lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport
odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową,
a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 500 tys. zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.


4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy Wykonawcą, z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowych wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia
w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany;
2) w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojnę, epidemię, pożar, inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny i klęski.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek
stanowiących potrzebę zmiany umowy.

XX. Zmiany umowy w zakresie klauzul waloryzacyjnych
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, gdy:
1) upłynie co najmniej 6 miesięcy od złożenia oferty,
2) wartość zmiany kosztów będzie wyższa lub niższa o co najmniej 15 % kosztów przyjętych w ofercie
i utrzyma się przez okres co najmniej 6 miesięcy od złożenia oferty,
3) z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
kosztów związanych z realizacją umowy strony mogą występować, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1 i
pkt 2, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym, w przypadku, gdyby wskaźnik przestałby być dostępny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 4. Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie
zobowiązana wykazać zasadność zmiany tj.:
1) przedstawić pisemną kalkulację uzasadniającą wpływ zaistniałej zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost albo obniżenie faktycznych kosztów realizacji przedmiotu umowy;
2) wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania
zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo