Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sośno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134636/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA SOŚNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOŚNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Sośno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sośno

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-412

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eccdfd7b-be7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011797/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eccdfd7b-be7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sikorskai@sosno.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej "RODO", informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Sośno - ul. Nowa 1, 89-412 Sośno; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@sosno.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy RI.271.3.2023, pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 9) Ponadto Zamawiający informuje, że: a) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) pozostające do wykonania w ramach przebudowy ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o dł. 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265, a km 1+285, połączonej z jej budową na odcinku o dł. 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285, a km 2+400 w miejscowości Sitno.
W ramach wykonania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, w tym wykonania wszelkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień/decyzji/pozwoleń wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
Wszelkie wymagania dot. sporządzenia dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowlanych określa program funkcjonalno – użytkowy (PFU) opracowany zgodnie z art. 103 pkt 2 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
2. Na Wykonawcy (jego staraniem i kosztem) będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia przed zniszczeniem / uszkodzeniem / utratą punktów państwowej osnowy geodezyjnej kraju, znajdującej się w strefie oddziaływania prowadzonych robót.
3. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
4. W celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania, a także w celu uzyskania wszelkich innych informacji niezbędnych do przygotowania oferty z należytą starannością, zaleca się, aby Wykonawca dokonał w terenie oględzin miejsc prowadzenia robót.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonawczego w sposób zdyscyplinowany, fachowy i rzetelny, tak aby założone cele realizacyjne zostały osiągnięte zgodnie z umową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do części 1 zamówienia.
2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu takich samych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, a ich wartość będzie wynosiła do 50% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych.
3. Zamówienia te zostaną udzielone w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
5. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówień z wolnej ręki, czyli negocjacjach z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) pozostające do wykonania w ramach przebudowy ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu w miejscowości Przepałkowo.
W ramach wykonania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, w tym wykonania wszelkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień/decyzji/pozwoleń wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
Wszelkie wymagania dot. sporządzenia dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowlanych określa program funkcjonalno – użytkowy (PFU) opracowany zgodnie z art. 103 pkt 2 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
2. Na Wykonawcy (jego staraniem i kosztem) będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia przed zniszczeniem / uszkodzeniem / utratą punktów państwowej osnowy geodezyjnej kraju, znajdującej się w strefie oddziaływania prowadzonych robót.
3. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
4. W celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania, a także w celu uzyskania wszelkich innych informacji niezbędnych do przygotowania oferty z należytą starannością, zaleca się, aby Wykonawca dokonał w terenie oględzin miejsc prowadzenia robót.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonawczego w sposób zdyscyplinowany, fachowy i rzetelny, tak aby założone cele realizacyjne zostały osiągnięte zgodnie z umową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do części 2 zamówienia.
2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu takich samych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, a ich wartość będzie wynosiła do 50% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych.
3. Zamówienia te zostaną udzielone w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
5. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówień z wolnej ręki, czyli negocjacjach z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) pozostające do wykonania w ramach przebudowy drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo-Popielewo na odc. o dł. 1,155 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo. W ramach wykonania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, w tym wykonania wszelkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień/decyzji/pozwoleń wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji. Wszelkie wymagania dot. sporządzenia dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowlanych określa program funkcjonalno – użytkowy (PFU) opracowany zgodnie z art. 103 pkt 2 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej SWZ.
2. Na Wykonawcy (jego staraniem i kosztem) będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia przed zniszczeniem / uszkodzeniem / utratą punktów państwowej osnowy geodezyjnej kraju, znajdującej się w strefie oddziaływania prowadzonych robót.
3. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
4. W celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania, a także w celu uzyskania wszelkich innych informacji niezbędnych do przygotowania oferty z należytą starannością, zaleca się, aby Wykonawca dokonał w terenie oględzin miejsc prowadzenia robót.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonawczego w sposób zdyscyplinowany, fachowy i rzetelny, tak aby założone cele realizacyjne zostały osiągnięte zgodnie z umową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do części 3 zamówienia.
2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu takich samych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, a ich wartość będzie wynosiła do 50% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych.
3. Zamówienia te zostaną udzielone w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
5. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówień z wolnej ręki, czyli negocjacjach z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Część 1, 2 i 3 Zamówienia:
1) Zdolności do występowania obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej luz zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli przedstawi dokument (np. polisę) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej trzy roboty, które polegały na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda,
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
dla części 1 zamówienia:
- osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do sprawowania funkcji projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Osoba ta musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej, dla której należało uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia,
- do pełnienia funkcji kierownika budowy jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z wpisem potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
dla części 2 i 3 zamówienia:
Osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do sprawowania funkcji projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Osoba ta musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej, dla której należało uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia,
- do pełnienia funkcji kierownika robót jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z wpisem potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Ponadto dla części 3 zamówienia fakultatywnie (w wypadku, gdy będzie projektowany kanał technologiczny):
- należy posiadać osobę do pełnienia funkcji projektanta branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie branży sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
- funkcja kierownika robót branży telekomunikacyjnej powierzona zostanie osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z wpisem potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwego oddziału regionalnego lub właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z zaświadczeniem wykonawca składa dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), co inny Wykonawca, który składa odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, musi złożyć oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia wykazując, że Wykonawcy przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument (np. polisa – opłacona) potwierdzający, że Wyk. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
2) wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy wykazać co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 PLN każda, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - (zał. nr 4 do SWZ).
3) wykaz osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu proponowanych do wykonywania przez nie czynności podczas realizacji zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby:
- funkcja projektanta w spec. drogowej powierzona została osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej, dla której należało uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,
- funkcja kier. robót powierzona została osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z wpisem potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
- funkcja kier. budowy powierzona została osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z wpisem potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
- funkcja projektanta branży telekomunikacyjnej została powierzona osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie branży sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
- funkcja kier. robót branży telekomunikacyjnej powierzona zostanie osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z wpisem potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności
(zał. 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część 1 Zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),
Część 2 Zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),
Część 3 Zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 20222r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Więcborku, nr rachunku 10 8162 0003 0000 0329 2000 0110 podając w tytule przelewu: „Wadium – postępowanie RI.271.3.2023 – Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno, Część nr … Zamówienia*.”
*należy wpisać nr części, na którą/które wnoszone jest wadium
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawi Pzp,
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa ora numer przedmiotowego postępowania,
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)..
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3. Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wypełniając formularz ofertowy należy podać nazwy (firmy oraz adresy wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika (lidera)
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika zakres wykonywanych czynności przez każdego partnera.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9.1 do SWZ (Część 1 Zamówienia), nr 9.2 do SWZ (Część 2 Zamówienia), nr 9.3 do SWZ (Część 3 Zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Zobacz inne

Prawo