Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Studzienice, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134642/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Studzienice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Studzienice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Studzienice

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Studzienice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska

1.5.2.) Miejscowość: Studzienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-143

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598216607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@studzienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.studzienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Studzienice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e1fc419-c1ae-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012317/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Studzienicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e1fc419-c1ae-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
• przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest bezpłatna i dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
• ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy Studzienice): https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrzynka ESP -
510rl0qonl
• poczty elektronicznej e-mail: zamowienia_publiczne@studzienice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, email:
zamowienia_publiczne@studzienice.pl.
11. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez portal e-Zamowienia (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie
może być szyfrowana.
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie eZamowienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamowienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamowienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamowienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice, realizujący zadania przez Urząd Gminy Studzienice z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Studzienice jest Pan Artur Bielicki, kontakt: artur.bielicki@cbi24.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Studzienice” nr RI.271.3.2023.NJ
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w postępowania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.2023.NJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Studzienice współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.
2) Teren inwestycji znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim, gmina Studzienice, na działce o numerze ewidencyjnym 247, 248 i 250, obręb Studzienice.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Studzienicach. Szczegółowy zakres robót zawarto w dokumentacji projektowej (stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ). Projektowana rozbudowa przewiduje wykonanie pomieszczeń biurowych stanowiących uzupełnienie funkcji istniejącego budynku.
2. Projektowana rozbudowa:
 Wysokość budynku - 9,47m (N)
 Powierzchnia zabudowy pomieszczeń projektowanych: - 418,53 m2
 Powierzchnia wewnętrzna pomieszczeń projektowanych - 885,05 m2
 Kubatura netto pomieszczeń projektowanych - 2910,6 m3
 Kubatura brutto pomieszczeń projektowanych - 3890,4 m3
3. Planowana inwestycja obejmuje:
− rozbiórkę istniejącego budynku gminy (jednego z dwóch połączonych ze sobą budynków), o wysokości ok. 6,7 m,
− nadbudowę pozostałej części, istniejącego budynku gminy z rozbiórką warstw wykończeniowych istniejącego stropodachu,
− rozbudowę budynku gminy wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami,
− przebudowę istniejącego budynku,
− budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
4) Przedmiot zamówienia:
1. w zakresie istniejącego budynku:
• rozbiórki i budowy nowych schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy istniejącego budynku z wykonaniem nowego wejścia,
• rozbiórki ścian wewnętrznych,
• przesunięcie ściany – zabudowy istniejącej klatki schodowej,
• wykonanie nowych otworów drzwiowych,
• poszerzenie istniejącego korytarza i przejścia pomiędzy istniejącym budynkiem a projektowaną rozbudową,
• wykonanie pochylni w istniejącej części budynku – w celu niwelacji różnicy poziomów posadzek istniejącego budynku i projektowanej rozbudowy,
• wykonanie nadbudowy z konstrukcją dachową (w nawiązaniu do konstrukcji dachowej nowego budynku) i nowym pokryciem.
2. w zakresie rozbudowy:
• Wykonanie robót budowlanych:
o Roboty ziemne,
o Roboty fundamentowe,
o Roboty murowe,
o Roboty izolacyjne,
o Roboty konstrukcyjne w zakresie stropów, schodów wewnętrznych, szybu windowego i konstrukcji dachu,
o Montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,
o Pokrycie dachowe,
o Roboty elewacyjne,
o Roboty ślusarskie w zakresie balustrad i zadaszeń wejść,
o Roboty wykończeniowe wewnętrzne.
• Wykonanie robót sanitarnych:
o Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z montażem urządzeń,
o Instalacja wodociągowa wraz z armaturą,
o Instalacja hydrantowa,
o Instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem ogrzewania w postaci 2 powietrznych pomp ciepła (dla ogrzewania budynku oraz na potrzeby c.w.u. pompę o mocy 45 kW oraz na potrzeby ciepła technologicznego nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C1 pompę o mocy 12 kW.
o Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
• Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych
o Instalacja gniazd wtykowych,
o Instalacja oświetlenia podstawowego,
o Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
o Instalacja oświetlenia zewnętrznego,
o Montaż rozdzielnicy głównej i rozdzielnic piętrowych,
o Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
o Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych.
o Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej,
o Instalacja fotowoltaiczna 26 KWp (65 szt paneli o mocy 400 Wp oraz falownik o mocy 20 KW),
o Instalacje teletechniczne: okablowania strukturalnego, SSWiN, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
3. w zakresie zagospodarowania terenu
• wykonanie dojść do budynku z kostki betonowej,
• wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej,
5) Inne elementy ujęte w dokumentacji projektowej stanowiące załącznik Nr 11 do SWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

a) Cena (C) – 60 %
b) Okres udzielonej gwarancji (G) – 30 %
c) Skrócony termin wykonania zamówienia (T) – 10 %
Punkty przyznane za kryterium: „cena” będą liczone wg następującego wzoru:

C – ilość punktów = (najniższa oferowana cena brutto)/(cena brutto oferty ocenianej) x 100 x 60%

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty przyznane za kryterium: „okres udzielonej gwarancji” będą liczone następująco:

G – okres udzielonej gwarancji = (długość gwarancji w badanej ofercie)/(najdłuższa gwarancja wśród ocenianych ofert) x 100 x 30%

Uwaga: maksymalny uwzględniany okres gwarancji wynosi 72 miesięcy; na potrzeby oceny ofert, w przypadku ofert z okresem gwarancji dłuższym niż 72 miesięcy, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Minimalny okres gwarancji oferty wynosi 48 miesięcy - oferty z okresem gwarancji poniżej 48 miesięcy zostaną odrzucone.

Punkty przyznane za kryterium „skrócony termin wykonania zamówienia” będą liczone następująco:

Termin wykonania zamówienia – do 14 miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – O %
Skrócony termin wykonania zamówienia – do 13 miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – 5%
Skrócony termin wykonania zamówienia -do 12 miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – 1O%

Ogólna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

P = C + G + T

gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
G – liczba punktów przyznanych danej ofercie za okres udzielonej gwarancji,
T – liczba punktów przyznanych danej ofercie za skrócony termin wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych).

2) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie, budowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwóch milionów 00/00 zł).
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min.
1. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne oraz
2. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych lub równoważne oraz
3. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne oraz
4. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna i ta sama osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymogi dla każdej funkcji. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła wszystkie ww. funkcje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według Załącznika nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych).
b) Wykaz wykonanych robót budowalnych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale VI pkt. 2 podpunkt 4) lit. b SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO – zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 9 do SWZ;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy)
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
PEKAO S.A. oddział w Bytowie nr rachunku: 49 1240 3783 1111 0000 4080 8848 z adnotacją „Wadium dla postępowania RI.271.3.2023.NJ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.
2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49 1240 3783 1111 0000 4080 8848 z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy postępowania nr RI.271.3.2023.NJ”. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:
1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia,
zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy;
zmiana technologii wykonania danego zakresu robót
zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy;
zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;
zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia.
Szczegółowe warunki zostały opisane w rozdziale XXI SWZ oraz w załączniku nr 10 -wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamowienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 3. Instrukcja składania oferty na platformie e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/filmy/skladanie-przez-wykonawce%CC%A8-formularza-ofertowego/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo