Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świdwin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134652/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/19/2023 „Obsługa, serwis, konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331029355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska 32

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-301

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ.21blt@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blt.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/19/2023 „Obsługa, serwis, konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d20911c-c190-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101529/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej Platformy pod adresem: www.portal.smartpzp.pl/21blt
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformę jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Platformy, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Platformy. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB : png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Inne formaty można przesłać, korzystając z archiwum np.: zip lub .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): z uwagi na ograniczoną liczbę znaków określono szczegółowo w rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): z uwagi na ograniczoną liczbę znaków określono szczegółowo w rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni
i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Świdwin, Mrzeżyno, Trzebiatów, Mirosławiec. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, korzysta z prawa opcji wyrażonej w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2023 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2024. Opcja zostanie uruchomiona w zależności od potrzeb faktycznych Zamawiającego i posiadanych środków finansowych, poprzez przesłanie stosownej informacji Wykonawcy do 15 grudnia 2023 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy opis uruchomienia prawa opcji, zawiera projekt umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę w kryterium podanym w tabeli poniżej (zadanie nr 1-4):

KRYTERIUM A+B WAGA
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 80
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas przystąpienia do usuwania skutków awarii 20

1.1 Kryterium: cena – waga – 80 pkt

Cena najniższej oferty
Cena = --------------------------------- x 80
Cena badanej oferty

Oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium - 80 pkt. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.2. Kryterium: czas przystąpienia do usuwania skutków awarii – waga 20 pkt
1) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii rozumiany jako czas przybycia na miejsce wystąpienia awarii pracownika Wykonawcy i rozpoczęcie czynności mających na celu zapobieganie kolejnym negatywnym skutkom powstałego zdarzenia, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii liczony jest w pełnych godzinach.
3) Maksymalny czas przystąpienia do usuwania skutków awarii wynosi 7 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w projekcie umowy.
4) Ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Tnk*
--------------- x 20
Tb *

Tnk – najkrótszy czas spośród ofert
Tb – czas badanej oferty

Oferty z dłuższym czasem przystąpienia do usuwania skutków awarii niż 7 godzin zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ. Oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą czasu przystąpienia do usuwania skutków awarii – otrzymają 0 punktów w przyjętym kryterium oceny ofert i będą zobligowani do przystąpienia do usuwania skutków awarii w maksymalnym czasie – do 7 godzin.

UWAGA!
Punkty dla danej oferty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta posiadająca najwięcej punktów w kryterium cena.
2. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.
3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
3. 1. oferta, co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
3. 2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. 3. oferta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Świdwin, Mrzeżyno, Trzebiatów, Mirosławiec. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania 12 miesięcznego okresu gwarancji na usługi naprawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, korzysta z prawa opcji wyrażonej w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2023 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2024. Opcja zostanie uruchomiona w zależności od potrzeb faktycznych Zamawiającego i posiadanych środków finansowych, poprzez przesłanie stosownej informacji Wykonawcy do 15 grudnia 2023 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy opis uruchomienia prawa opcji, zawiera projekt umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę w kryterium podanym w tabeli poniżej (zadanie nr 1-4):

KRYTERIUM A+B WAGA
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 80
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas przystąpienia do usuwania skutków awarii 20

1.1 Kryterium: cena – waga – 80 pkt

Cena najniższej oferty
Cena = --------------------------------- x 80
Cena badanej oferty

Oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium - 80 pkt. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.2. Kryterium: czas przystąpienia do usuwania skutków awarii – waga 20 pkt
1) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii rozumiany jako czas przybycia na miejsce wystąpienia awarii pracownika Wykonawcy i rozpoczęcie czynności mających na celu zapobieganie kolejnym negatywnym skutkom powstałego zdarzenia, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii liczony jest w pełnych godzinach.
3) Maksymalny czas przystąpienia do usuwania skutków awarii wynosi 7 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w projekcie umowy.
4) Ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Tnk*
--------------- x 20
Tb *

Tnk – najkrótszy czas spośród ofert
Tb – czas badanej oferty

Oferty z dłuższym czasem przystąpienia do usuwania skutków awarii niż 7 godzin zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ. Oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą czasu przystąpienia do usuwania skutków awarii – otrzymają 0 punktów w przyjętym kryterium oceny ofert i będą zobligowani do przystąpienia do usuwania skutków awarii w maksymalnym czasie – do 7 godzin.

UWAGA!
Punkty dla danej oferty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta posiadająca najwięcej punktów w kryterium cena.
2. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.
3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
3. 1. oferta, co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
3. 2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. 3. oferta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Świdwin, Mrzeżyno, Trzebiatów, Mirosławiec. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania 12 miesięcznego okresu gwarancji na usługi naprawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, korzysta z prawa opcji wyrażonej w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2023 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2024. Opcja zostanie uruchomiona w zależności od potrzeb faktycznych Zamawiającego i posiadanych środków finansowych, poprzez przesłanie stosownej informacji Wykonawcy do 15 grudnia 2023 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy opis uruchomienia prawa opcji, zawiera projekt umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę w kryterium podanym w tabeli poniżej (zadanie nr 1-4):

KRYTERIUM A+B WAGA
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 80
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas przystąpienia do usuwania skutków awarii 20

1.1 Kryterium: cena – waga – 80 pkt

Cena najniższej oferty
Cena = --------------------------------- x 80
Cena badanej oferty

Oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium - 80 pkt. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

1.2. Kryterium: czas przystąpienia do usuwania skutków awarii – waga 20 pkt

1) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii rozumiany jako czas przybycia na miejsce wystąpienia awarii pracownika Wykonawcy i rozpoczęcie czynności mających na celu zapobieganie kolejnym negatywnym skutkom powstałego zdarzenia, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii liczony jest w pełnych godzinach.
3) Maksymalny czas przystąpienia do usuwania skutków awarii wynosi 7 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w projekcie umowy.
4) Ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Tnk*
--------------- x 20
Tb *

Tnk – najkrótszy czas spośród ofert
Tb – czas badanej oferty

Oferty z dłuższym czasem przystąpienia do usuwania skutków awarii niż 7 godzin zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ. Oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą czasu przystąpienia do usuwania skutków awarii – otrzymają 0 punktów w przyjętym kryterium oceny ofert i będą zobligowani do przystąpienia do usuwania skutków awarii w maksymalnym czasie – do 7 godzin.

UWAGA!
Punkty dla danej oferty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta posiadająca najwięcej punktów w kryterium cena.
2. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.
3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
3. 1. oferta, co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
3. 2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. 3. oferta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Świdwin, Mrzeżyno, Trzebiatów, Mirosławiec.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamawiający wymaga zaoferowania 12 miesięcznego okresu gwarancji na usługi naprawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, korzysta z prawa opcji wyrażonej w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2023 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2024. Opcja zostanie uruchomiona w zależności od potrzeb faktycznych Zamawiającego i posiadanych środków finansowych, poprzez przesłanie stosownej informacji Wykonawcy do 15 grudnia 2023 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy opis uruchomienia prawa opcji, zawiera projekt umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę w kryterium podanym w tabeli poniżej (zadanie nr 1-4):

KRYTERIUM A+B WAGA
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 80
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas przystąpienia do usuwania skutków awarii 20

1.1 Kryterium: cena – waga – 80 pkt

Cena najniższej oferty
Cena = --------------------------------- x 80
Cena badanej oferty

Oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium - 80 pkt. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

1.2. Kryterium: czas przystąpienia do usuwania skutków awarii – waga 20 pkt

1) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii rozumiany jako czas przybycia na miejsce wystąpienia awarii pracownika Wykonawcy i rozpoczęcie czynności mających na celu zapobieganie kolejnym negatywnym skutkom powstałego zdarzenia, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2) Czas przystąpienia do usuwania skutków awarii liczony jest w pełnych godzinach.
3) Maksymalny czas przystąpienia do usuwania skutków awarii wynosi 7 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w projekcie umowy.
4) Ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Tnk*
--------------- x 20
Tb *

Tnk – najkrótszy czas spośród ofert
Tb – czas badanej oferty

Oferty z dłuższym czasem przystąpienia do usuwania skutków awarii niż 7 godzin zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ. Oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą czasu przystąpienia do usuwania skutków awarii – otrzymają 0 punktów w przyjętym kryterium oceny ofert i będą zobligowani do przystąpienia do usuwania skutków awarii w maksymalnym czasie – do 7 godzin.

UWAGA!
Punkty dla danej oferty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta posiadająca najwięcej punktów w kryterium cena.
2. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.
3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
3. 1. oferta, co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
3. 2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. 3. oferta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1. 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1. 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis spełnienia warunku:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie główne usługi każda w ramach jednej umowy, trwająca min. 6 miesięcy, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główną usługę Zamawiający uzna usługę w zakresie obsługi, konserwacji lub serwisowania kotłowni czy węzłów cieplnych.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
UWAGA!!!
Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia danego warunku,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunek, o którym mowa w ust. 1.3 lit. a), zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnienie warunku. Warunek ten Wykonawca musi spełnić samodzielnie, tzn. doświadczenie Wykonawców nie sumuje się.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej (MGPiPS) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828
i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. ze zm. Załącznik nr 1), uprawnienia:
dla zadania nr 1 -4:
co najmniej dwiema osobami, które posiadają łącznie aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach: eksploatacji „E” i dozoru „D”, tj.:
1) Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” grupy 1 w szczególności:
a) pkt 2 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b) pkt 9 – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
c) pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9.
2) Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” grupy 2 w szczególności:
a) pkt 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
b) pkt 2 – sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
c) pkt 4 – przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
d) pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1, 2, 4.
3) Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” grupy 3 w szczególności:
a) pkt 4 – sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
b) pkt 6 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
c) pkt 7 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
d) pkt 8 – przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
e) pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 6, 8.
Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była jednocześnie przez dwóch pracowników posiadających w/w świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru. Ww. świadectwa kwalifikacyjne muszą posiadać wszyscy pracownicy Wykonawcy zajmujący się bezpośrednią obsługą kotłowni. W przypadku, składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać te same osoby w wybranych przez siebie zadaniach, pod warunkiem, że osoby te będą posiadały kwalifikacje opisane powyżej dla każdego zadania a wykonywanie przez wskazane osoby czynności związanych z realizacją zamówienia będzie zgodne z przyjętym harmonogramem prac.
1. 4. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;– zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;– zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Oferty składane wspólnie.
3. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. 4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierować będzie do wskazanego pełnomocnika.
3. 5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
3. 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 3 niniejszego rozdziału.
3. 7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

z uwagi na ograniczoną liczbę znaków określono szczegółowo w paragrafie 15 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21blt.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt 4 lit. a –c SWZ, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 4 lit. a –c SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, karę pieniężną, o której mowa w pkt. 6 SWZ nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się, że każda osoba realizująca przedmiot umowy na terenie jednostki wojskowej musi posiadać obywatelstwo polskie. Wykonawcy lub pracownicy wykonawcy, nieposiadający obywatelstwa polskiego, mogą wejść na teren jednostki wojskowej celem realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r.

Zobacz inne

Prawo