Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kłodzko, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134856/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kłodzko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 64 74 161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b43b6a5-c25c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009899/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.
Platformy Zakupowej pod następującym adresem:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Ofertę oraz dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne
kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy. Sposób sporządzania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ
oraz wyjaśnienia i modyfikacje:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Powyższe zamówienie realizowane
jest za pośrednictwem elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych, zwanego w skrócie Platformą.
2. Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod poniższym adresem: https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Wsparcie techniczne dla
Wykonawców (Dostawców): +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27pn-pt: 8:00- 16:00 helpdesk@logintrade.net
4. Do skutecznego złożenia oferty oraz oświadczenia o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy pzp jest wymagany podpis
elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis zaufany lub podpis osobisty (art. 63 ust.2 ustawy pzp).
5.SPECYFIKACJA POŁĄCZENIA
Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Gminy Kłodzko:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS.
Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych
przez
Internet.Wykonawca posiadający konto na Platformie NAZWA_JEDNOSTKI: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania
oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych
obszarach. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej Gminy Kłodzko. Szczegółowe informacje zawarte
zostały w Rozdziale III SWZ.
6.DOPUSZCZALNE FORMATY PRZESYŁANYCH DANYCH image/bmp, image/x-windowsbmp, application/msword,
application/drafting, image/gif,application/x-compressed, application/xgzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/xlatex,application/pdf, image/pict, image/png,application/mspowerpoint,
application/postscript,application/rtf, application/x-rtf, text/richtext,
image/tiff,image/x-tiff, application/mswrite,application/excel, application/x-excel, application/vnd.msexcel, application/xmsexcel,
application/vnd.ms-excel, text/xml, application/xzipcompressed, application/zip,application/vnd.msoffice,image/x-ms-bmp,
video/xmsvideo,
audio/xmswma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/xacad,application/autocad_dwg,
image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/xautocad,image/vnd.dwg, drawing/dwg
7. KODOWANIE I OZNACZANIE CZASU PRZEKAZANIA DANYCH Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku
wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej,
wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc nie zalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie,
czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kłodzko, w imieniu której działa Wójt Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko
tel. 74-647-41-00, e-mail: ug@gmina.klodzko.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@gmina.klodzko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej jako ustawa Pzp, w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach”, w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz dane nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
___________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.3.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje realizację zadania pn.: „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach”, dz. nr 2000/4 obręb Krosnowice.

1.1 Planowana inwestycja obejmuje I etap budowy i wyposażenie nowoczesnego, niskoemisyjnego, energooszczędnego budynku, przedszkola z 4 oddz. i żłobka z min. 4 oddz. w Krosnowicach (rozwiązania EKO i OZE).
Ilość miejsc w przedszkolu: 100, żłobku: 32. W budynku m.in.: sala widowiskowa, terapeutyczna, bawialnie, sypialnie, pracownia artystyczna, łazienki, szatnie, 1 kuchnia, jadalnie, gabinety specjalistyczne, pierwszej pomocy, pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, biurowe oraz zagospodarowanie terenu. Nowopowstały budynek, będzie mieścił 2 jednostki organizacyjne GK (przedszkole oraz żłobek) z 1 kuchnią przygotowującą posiłki dla 2 placówek. Zaplanowano: użycie rozwiązań mających wpływ na efekt. energetyczną, zwartą bryłę, materiały o dużej absorbcji ciepła. Budynek zaprojektowany został z myślą o zrównoważonym rozwoju, uwzględnia rozwiązania obniżające koszty utrzymania, poprzez użycie odpowiednich parametrów izolacyjności przegród, minimalizując straty ciepła i wykorzystując OZE.. Budynek zapewni szereg ważnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wentylacja nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła oraz systemami filtrującymi do oczyszczania powietrza zapewniającymi przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusów w tym COVID-19.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
2.1 W zakresie warunku określonego w ppkt 1.1 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 W zakresie warunku określonego w ppkt. 1.2 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 W zakresie warunku określonego w ppkt. 1.3 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 W zakresie warunku określonego w ppkt. 1.4 wykażą
2.4.1 Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zadania w zakresie podobnym jak wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, tj. którego przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej równej 2 500 000,00 zł brutto każda.
2.4.2. Dysponowanie osobami posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:
a) (co najmniej) 1 osobę posiadającą kwalifikacje w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
2.4.3.Wykonawca dołączy informację dotyczącą osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz podaniem
numeru uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.), art. 109 ust.1 pkt 8, art. 109 ust.1 pkt 10 - Załącznik Nr 7 do SWZ („Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym”).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane - załącznik Nr 3 do SWZ („Doświadczenie Wykonawcy”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4 do SWZ („Wykaz osób”).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymaga się złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy pzp tj. oświadczenia z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
3. Oświadczenie wstępne zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 65 000,00 zł [słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100].
Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale XV SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym:
a) dokumenty wymagane w sekcji 4.1 – 4.5 Rozdziału VIII SWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców;
b) oświadczenie wstępne (Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy wykonawca;
c) Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Rozdz. VII SWZ dopuszcza się aby były spełnione przez wykonawców łącznie.
d) Dokumenty i oświadczenia wykazane w sekcji 6.2 – 6.3 Rozdz. VII SWZ powinny być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie.
e) Ponadto zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy pzp tj. oświadczenia z którego wynika jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1 została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki generalne lub lokalne, działania wojenne),
b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałe opady) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub pracę sprzętu (niestabilność gruntu), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, (pozanormatywne temperatury) jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia.
f) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy po adresem: https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
- robotnik budowlany,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)

Zobacz inne

Prawo