Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00134886/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego” Polski Ład (postępowanie 3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000789482

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zofii Nałkowskiej 10A

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-425

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134886

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00109954

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego prawo wykonania robót budowlanych wskazanych w tabeli nr 1 formularza ofertowego.
1) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub wybrać roboty budowlane według własnych potrzeb i posiadanych przez niego środków finansowych.
2) Zamawiający przewiduje w zakresie prawa opcji dla robót budowlanych wykonanie robót z materiałów powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy w zakresie słupów oświetleniowych boiska. (za powierzony materiał wynagrodzenie nie będzie przysługiwało).
3) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określonego na wykonanie robót budowlanych albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
4) O skorzystaniu z prawa opcji oraz wyborze zakresu robót budowlanych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego prawo dostarczenia sprzętu wskazanego w tabeli 4 formularza ofertowego.
- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub wybrać sprzęt według własnych potrzeb i posiadanych przez niego środków finansowych.
- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określonego na zakup sprzętu, lub w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
- O skorzystaniu z prawa opcji oraz wyborze sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niż w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem umowy.

Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego prawo wykonania robót budowlanych wskazanych w tabeli nr 4 formularza ofertowego.
1) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub wybrać roboty budowlane według własnych potrzeb i posiadanych przez niego środków finansowych.
2) Zamawiający przewiduje w zakresie prawa opcji dla robót budowlanych wykonanie robót z materiałów powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy w zakresie słupów oświetleniowych boiska. (za powierzony materiał wynagrodzenie nie będzie przysługiwało).
3) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określonego na wykonanie robót budowlanych albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
4) O skorzystaniu z prawa opcji oraz wyborze zakresu robót budowlanych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego prawo dostarczenia sprzętu wskazanego w tabeli 3 formularza ofertowego.
- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub wybrać sprzęt według własnych potrzeb i posiadanych przez niego środków finansowych.
- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określonego na zakup sprzętu, lub w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
- O skorzystaniu z prawa opcji oraz wyborze sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niż w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 10:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 10:15

Po zmianie:
2023-03-20 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo