Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radłów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135001/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Radłów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a55b3079-c25c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035174/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a55b3079-c25c-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składnie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki
do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32)77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ z zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”.Odbiorcami
przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 9 do
SWZ.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 9 do SWZ. i) Sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym ich udostępnianie itd. opisany został w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPI.271.1.1.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej”
 W skład zadania wchodzi następujący zakres robót:
I. Stan zerowy:
1. Roboty ziemne
2. Fundamenty
3. Warstwy podposadzkowe
4. Zbrojenie betonu
II. Stan surowy:
5. Konstrukcje żelbetowe
6. Ściany zewnętrzne
7. Ściany wewnętrzne
8. Dach
9. Ślusarka zewnętrzna
10. Ślusarka i stolarka drzwiowa
III. Roboty wykończeniowe
11. Elewacje
12. Tynki, okładziny
13. Malowanie i licowanie
14. Posadzki
15. Sufity
16. Wyposażenie dodatkowe
17. Schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych
IV. Roboty dotyczące dróg, chodników terenów zielonych
18. Opaska żwirowa
V. Instalacje elektryczne wewnętrzne
19. Tablice i rozdzielnie
20. Trasy kablowe
21. Instalacje elektryczne
22. Oprawy oświetleniowe
23. Okablowanie strukturalne
24. System telewizji dozorowej
25. Instalacja oddymiania
26. Kotłowania gazowa
27. Instalacja odgromowa i uziemiająca
28. Pomiary
29. Fotowoltaika
30. Instalacja nagłośnienia
VI. Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna z przyłączem, gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, przyłącza wody, kanalizacja deszczowa.
31. Instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania
32. Kotłownia gazowa z instalacjami
33. Instalacja wentylacji
34. Instalacja wod-kan z przyłączem kanalizacji sanitarnej
35. Instalacja wody – przyłącz
36. Instalacja kanalizacji deszczowej
VII. Wyposażenie sportowe
37. Koszykówka na boisko główne
38. Koszykówka - 2 boiska treningowe w sektorach skrajnych
39. Siatkówka na boisko główne
40. Siatkówka – 3 boiska treningowe
41. Tenis na boisko główne
42. Piłka ręczna na boisko główne
43. Drabinki gimnastyczne (montowane na ścianach szczytowych)
44. Piłkochwyty na ściany szczytowe
45. Drążek gimnastyczny wolnostojący
46. Liny i drabinki z szyną jezdną
47. Tablica wyników
48. Wyposażenie szatni
49. Siedziska na trybunę
50. Trybuna stał 2-rzędowa chowana we wnękach
51. Kotara grodząca z napędem elektrycznym
VIII. Instalacje elektryczne zewnętrzne – wykonanie przyłączy
 Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu budowlanego, wymaganego w celu prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania wykonanego obiektu. W celu uzyskania wymaganego pozwolenia a także wszelkich innych niezbędnych decyzji,, pozwoleń, uzgodnień itp., Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw.
1) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6 do SWZ.
 STWiORB – Załącznik nr 5 do SWZ,
 Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik nr 4 do SWZ.
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.
2) W projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiar robót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót.
3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB,
z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.
5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.
7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami
w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia.
11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości 40 punktów
Razem 100 punktów

2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów

Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.

Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesięcy.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:

Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 6 milionów złotych*;
*-przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek, o którym mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

b) Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą pełnić funkcje:
-kierownika budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
-kierownika robót instalacyjnych sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
-kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 10 do SWZ.

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
b) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7 ustawy Pzp,
c) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale II ust. 7 pkt. 1) SWZ. – Załącznik nr 11 do SWZ
 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 12 do SWZ
 dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, w Rozdziale II ust. 7 pkt. 2) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 27.04.2023 r..
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.1.1.23”.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony
został w Załączniku nr 10 do SWZ. Pozostałe wymagania określają dokumenty zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy dla wprowadzenia których zgodnie z art. 454 Ppz wymagane jest
przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy na skutek okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (szczegółowe okoliczności opisano w PPU).
3. Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian
spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
(szczegółowo opisano w PPU). 4. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, dotyczących
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację (szczegółowo opisano w PPU).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Zobacz inne

Prawo