Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135054/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-777

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9e12662-c25f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017058/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Ochrona osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1)
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie,
zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia
bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez
weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych
przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych
Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv,
jpg,jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz,
gzip,7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje w pkt. 3 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w pkt. 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/WZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zwanych dalej „obiektami”, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Zasady i tryb wykonywania czynności określonych w § 1 ust. 1 oraz minimalną obsadę pracowników ochrony określa tabela służby pracowników ochrony, która stanowi załącznik nr 6 do umowy.
3. Standardy jakościowe pełnienia służby przez kwalifikowanych pracowników ochrony określa załącznik nr 5 do umowy.
4. Zasady kontroli i nadzoru nad pracą służby ochrony określa załącznik nr 4 do umowy.
5. Grafik służby ochrony w obiektach określa załącznik nr 7 do umowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.
II. Warunki realizacji umowy
1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy skierowani do realizacji zamówienia posiadali aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony i aktualne badania lekarskie wymagane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2323, z późn. zm.). Zamawiający nie wyraża zgody, aby pracownik ochrony skierowany do realizacji zamówienia był osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (t.j. Dz.U.2023.100) lub posiadał orzeczenie/a o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy.
III. Klauzule społeczne
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługę określone w Tabeli służby ochrony, stanowiącą Załącznik nr 6 do projektowanych postanowień umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności wynikające z realizacji przedmiotu umowy w szczególności osoby pełniące służbę ochrony w obiektach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają również:
a) Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
• w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
• w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej wykonywaną nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy na rzecz jednego zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto.
1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, która została oceniona przez Zamawiającego jako wykonana w sposób należyty.

2W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość, za którą niniejsza usługa została wykonana opiewa na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł brutto oraz okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 10 miesięcy, a dowody potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.

Przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
b) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
W przypadku usług wykonywanych zastrzega się że referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 4 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Węgielski – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
tel. 22/ 443-71-36
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
Piotr Magiera – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 22 443-73-34
Magdalena Jędruszczak – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 22 443-72-67
e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835).
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby
dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo