Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wiślica, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135144/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wiślica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytniki oraz wodociągu w miejscowości Skorocice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010843

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Okopowa 8

1.4.2.) Miejscowość: Wiślica

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-160

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: 413690900

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@umig.wislica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135144

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129260

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Po zmianie:
https://ezamowienia.gov.pl

Zobacz inne

Prawo