Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzeźnio, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135151/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Brzeźnio

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont Szkoły Podstawowej w Brzeźniu oraz zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Szkoły Podstawowej w Brzeźniu oraz zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24cd4633-c253-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028509/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont Szkoły Podstawowej w Brzeźniu oraz zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/8/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/8/procurement

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1) Wyk. zamierzający wziąć udział w
postęp o udzielenie zam. publ, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. 2) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
2)W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wyk. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3)Specyfikacja połączenia, formatu przesył danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu e-ZP:a)format
kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,b)komunik pomiędzy przeglądarką Wyk, a serwerem jest wykonywana przy użyciu
bezpiecznego protokołu HTTPS,c)oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas
lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu,d)Wymagania techn związane z korzystaniem z Syst e) stały dostęp
do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,f)zaktualizowana przeglądarka internet
Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,g) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze
lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.4)Złożenie oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostat poprzez
System e-ZP wymaga posiadania przez Wyk. kwalifik podpisu elektr lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 5)Pliki można
podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewn narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy
kwalifik podpisu elektr lub podpisu osobistego.6)Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektr
możliwe jest pod warunkiem, że system teleinf, z którego korzysta Wyk, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:-
wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web
Start (JavaWS) lub- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web
Start. 7)Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wyk. z zewn oprogram do składania podpisu elektron,
a)kwalifik podpis elektr (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),b)podpis
zaufany,c)podpis osobisty.8)Oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostat, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podm środki dowod, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiąz podm udostępn zasoby,
o któ rym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiąz podmiotu udostępniającego zasoby”, przedm środki dowod,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektr, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podm realiz zadania publ, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.9)Informacje, oświadczenia lub dok, inne niż̇ ww.,
przekazywane w postęp o udzielenie zam, sporządza się w postaci elektr, w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podst art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyz działaln podmiotów realiz zadania publ lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunik elektr, wskazanych przez Zam w niniejszej SWZ.10)Max
rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostatecznej oraz wiadomości wynosi
150MB;11)W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifik (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES,
XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wyk dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dok z podpisem (typ otaczający).12)Wyk składa ofertę, ofertę dodatk w
trybiepodst, ofertę ostat za pośr funkcji „Wyślij” form do złożenia, wycofania oferty lub wn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnio. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Brzeźno ul. Wspólna
44 3, 98-275 Brzeźnio, telefon: 438203026 e-mail:gmina@brzeznio.pl
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzeźnio sprawuje Inspektor Ochrony Danych:
kontakt r.pr. Emilia Antczak e-mail: r.pr.emilia.antczak@gmail.com
3) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego R.271.1.2023 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – etap III podetap 1.
4) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00067666/01 z dnia 2023-01-30
2023-01-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publicznych), dalej „ustawa Pzp”.
5) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, a także przez okres, w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w
związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich.
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Na podstawie art. 15 RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pan/Pani prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
10) na podstawie art. 18 RODO posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania. W związku z powyższym nie przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 przedmiotu zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni, świetlicy i sali lekcyjnej na kuchnię i jadalnię

Pomieszczenia podlegające przebudowie i zmianie sposobu użytkowania znajdują się na parterze budynku szkoły. W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przebudowywanej kuchni znajduje się korytarz, pomieszczenia węzłów sanitarnych, klasa i świetlica, które będą adaptowane na potrzeby przebudowy stołówki. Zakres prac obejmuje zgodnie z dokumentacją projektową:
• zerwanie istniejących posadzek kuchni i pomieszczeń przyległych
• rozebranie ścianek działowych
• demontaż dwóch okien PCV
• wykucie otworu drzwiowego pod wejście do kuchni w ścianie zewnętrznej szczytowej budynku
• wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych dla wentylacji grawitacyjnej
• wykonanie nowych ścianek działowych oraz zamurowań wraz z obsadzeniem w nich nowych ościeżnic drzwiowych
• wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na nowych ściankach działowych, zamurowaniach oraz naprawa tynków po robotach rozbiórkowych
• montaż nowych okien PCV wraz z wymianą parapetów i drzwi zewnętrznych
• wykonanie nowych okładzin ściennych i posadzkowych
• wykonanie malowania wraz z obsadzeniem kratek wentylacyjnych
• montaż daszka z poliwęglanu nad wejściem do pomieszczenia zmywalni
• montaż drzwi wewnętrznych oraz okien podawczych
• dostawa i montaż urządzeń i sprzętu kuchennego
• wykonanie następujących robót instalacyjnych:
• demontaż istniejącego osprzętu sanitarnego
• demontaż poziomu instalacji kanalizacyjnej
• demontaż starej instalacji elektrycznej i osprzętu
• demontaż instalacji c.o.
• montaż nowych ciągów instalacji kanalizacyjnej
• montaż nowej instalacji wodociągowej w pomieszczeniach kuchni
• montaż białego osprzętu i urządzeń
• montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych polegających na: wykonaniu przebić przez przegrody (stropy i ściany) oraz wykonanie obudów ciągów wentylacji z płyt kartonowo-gipsowych na stelażach metalowych.

Armatura biała, płytki, gres w I gatunki.
Realizacja inwestycji wymaga pozwolenia na budowę, które jest w trakcie postępowania administracyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45321000-3 - Izolacja cieplna

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały)
i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1 p.z.) Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1 p.z.) miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 60 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi
w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy.

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - utrzymania dróg i zieleni – pług odśnieżny, przyczepa ciągnikowa rolnicza, posypywarka ciągana za traktorem

Maszyny i pojazdy - rok produkcji 2022 lub 2023


Maszyny i pojazdy fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku. Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.) (jeśli jest wymagane przepisami prawa polskiego). Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy.

Zakup fabrycznie nowego wyposażenia komunalnego z dostawą do Zamawiającego:


1. Pług odśnieżny w 4 trybach roboczych typu „ V”
- sposób mocowania zawieszenie wahliwe, TUZ kat. II
- szerokość robocza 3,30 m (+/-3%)
- lemiesze gumowe - 1 kpl
- lemiesze metalowe - 1 kpl
- sterowanie elektrohydrauliczne
- zasilanie elektryczne 12 V
- oświetlenie drogowe/obrysowe
- ślizgi
- odbojniki lemieszy pionowych
- amortyzacja hydrauliczna

2. Przyczepa ciągnikowa rolnicza – o ładowności 8 – 9 ton z wywrotem trójstronnym

- liczba osi - 2
- nowe ogumienie - rozmiar 360/65-16
- nowe koło zapasowe zamontowane w przyczepie
- szerokość skrzyni – wewnętrzna - min. 2400 mm „wymiary paletowe”
- wysokość skrzyni - całkowita 1000 mm, burty 500+500 mm
- podłoga blacha min 4,0 mm, burty min. 2,0 mm
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i stopnie wewnątrz skrzyni ładunkowej do wchodzenia i wychodzenia
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- pomost roboczy z przodu przyczep
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa
- instalacja oświetleniowa 12V + gniazdo elektryczne do połączenia 2-giej przyczepy
- hamulec ręczny postojowy
- dyszel trójkątny Y zawężany w przedniej części z regulowaną i sprężyną podtrzymującą
- zaczep tylny amortyzowany
- błotniki kół tylnych
- gniazdo hydrauliczne tylne do podłączenia 2-giej przyczepy z zaworem odcinającym
- plandeka skrzyni
- kliny pod koło – min. 2 szt.


3. Posypywarka ciągana za traktorem – (napędzana z układu hydraulicznego traktora) do zimowego posypywania dróg piaskiem z solą
- zabezpieczenie antykorozyjne (sól)
- pojemność skrzyni ładunkowej ok. 4 m3
- ładowność min. 5,0 ton
- grubość blachy ścian min. 2,0 mm
- zawieszenie jednoosiowe
- ogumienie min. 15,0/70-18
- błotniki kół
- ilość tarcz adaptera – 2 szt. napędzane silnikiem hydraulicznym
- szerokość rozsypywania regulowana od 1,5 do 3,5 m
- skrzynia ładunkowa stalowa
- przenośnik podłogowy gumowy napędzany silnikiem hydraulicznym
- posuw taśmy podającej – płynne sterowanie zaworem hydraulicznym
- dyszel sztywny ( zaczep obrotowy) do łączenia z zaczepem dolnym ciągnika typu piton fix, z podporą ( prosto składanym kółkiem stalowym z regulacją wysokości),
- instalacja elektryczna 12 V – oświetlenie
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa
- plandeka kosza zasypowego
- sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową
- rama podwozia z profili zamkniętych
- postojowy hamulec ręczny

1. Dostawa do Zamawiającego wraz z rozładunkiem w cenie zakupu.
2. Miejsce dostawy: Brzeźnio, ul. Sieradzka 8.
3. W terminie dostawy maszyn i pojazdów należy dostarczyć instrukcje obsługi
i konserwacji, w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.
4. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi maszyn i urządzeń. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
6. Wykonawca udziela min. 12 miesiące pełnej gwarancji na maszyny i pojazdy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

43313200-2 - Pługi odśnieżające wirnikowe

16510000-3 - Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych

16520000-6 - Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.6. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.7. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy

Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 2, część 3, część 4 i część 5 przedmiotu zamówienia: min 12 miesięcy,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 12 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 24 m-ce, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach.17.8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot i rękojmi za wady”.

17.9. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - utrzymania dróg i zieleni – rębak do gałęzi

Maszyny i pojazdy - rok produkcji 2022 lub 2023


Maszyny i pojazdy fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku. Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.) (jeśli jest wymagane przepisami prawa polskiego). Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy.

Zakup fabrycznie nowego wyposażenia komunalnego z dostawą do Zamawiającego:


1. Rębak do gałęzi - tarczowy (możliwość wysypu wzdłuż, na bok oraz regulowaną wysokością wysypu) wyposażony w koło zamachowe oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- regulowany prześwit miedzynożowy,
- hartowane indukcyjnie koła zębate,
- wysyp boczny, wyrzutnik zrębków obrotowy ( 360 stopni) o wys. min. 200 cm z regulowaną przesłoną,
- wałek WOM ze sprzęgłem przciążeniowym ciernym
- noże zapasowe – 1 kpl.
Specyfikacja techniczna:

- zapotrzebowanie mocy min. 55 kM
- średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno) min. 160 mm
- średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno) min. 140 mm
- średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno) min. 100 mm
- 4 ostrza wykonane ze stali NC 6 obustronnie ostrzone i 1 przeciw ostrze
- lej wsadowy z urządzeniem wciągającym gałęzie
- rębak napędzany jest WOM ciągnika 540 obr/min, zawieszany na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika ( TUZ)

1. Dostawa do Zamawiającego wraz z rozładunkiem w cenie zakupu.
2. Miejsce dostawy: Brzeźnio, ul. Sieradzka 8.
3. W terminie dostawy maszyn i pojazdów należy dostarczyć instrukcje obsługi
i konserwacji, w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.
4. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi maszyn i urządzeń. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
6. Wykonawca udziela min. 12 miesiące pełnej gwarancji na maszyny i pojazdy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.6. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.7. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy

Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 2, część 3, część 4 i część 5 przedmiotu zamówienia: min 12 miesięcy,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 12 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 24 m-ce, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach.17.8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot i rękojmi za wady”.

17.9. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - utrzymania dróg i zieleni – wykaszarka poboczy ciągnikowa

Maszyny i pojazdy - rok produkcji 2022 lub 2023


Maszyny i pojazdy fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku. Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.) (jeśli jest wymagane przepisami prawa polskiego). Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy.

Zakup fabrycznie nowego wyposażenia komunalnego z dostawą do Zamawiającego:


1. Wykaszarka poboczy ciągnikowa
- szer. robocza w przedziale 1,50 do 1,65 m
- do montażu na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika,
- napędzana z WOM
- hydrauliczny wysuw boczny -z pełnym bocznym przesunięciem umożliwiającym koszenie poza śladami ciągnika (z boku), tj. koszenie brzegów rowów, pasów zieleni przydrożnej
- głowica tnąca maszyny odchylana pod kątem 90° w górę i min. 45° w dół (hydraulika wyposażona w zawór przepływowy regulujący przepływ oleju do tłoka przechyłowego)
- otwierana klapa z tyłu
- zabezpieczenie łańcuchowe chroniące otoczenie i ciągnik przed odrzutem kamieni i trawy
- regulowane płozy i wał podporowy do regulacji wysokości koszenia od 0 – min. 12 cm
- wał WOM
- zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę (ODEMKNIĘCIE MASZYNY)
- wyposażenie: wał odbioru mocy, węże hydrauliczne z szybkozłączami hydraulicznymi umożliwiającymi podpięcie do ciągnika, komplet zapasowych noży

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.6. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.7. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy

Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 2, część 3, część 4 i część 5 przedmiotu zamówienia: min 12 miesięcy,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 12 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 24 m-ce, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach.17.8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot i rękojmi za wady”.

17.9. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - utrzymania dróg i zieleni – kosiarki samojezdne z funkcją mulczowania

Maszyny i pojazdy - rok produkcji 2022 lub 2023


Maszyny i pojazdy fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku. Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.) (jeśli jest wymagane przepisami prawa polskiego). Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy.

Zakup fabrycznie nowego wyposażenia komunalnego z dostawą do Zamawiającego:

1. Kosiarki samojezdne z funkcją mulczowania - 2 szt.
- silnik czterosuwowy benzynowy lub diesel, dwutłokowy o mocy znamionowej min 14 kW,
- układ smarowania: pompa oleju, zewnętrzy filtr oleju,
- przekładnia hydrostatyczna,
- pojemnik o pojemności min. 300 l,
- reflektory LED,
- szerokość koszenia: minimum 105 cm,
- ilość noży tnących – 2 szt,
- mulczarka,
- tempomat,
- zderzak przedni,
- min. 3 kółka podporowe agregatu tnącego,
- licznik godzin pracy kosiarki.

Wymagania dodatkowe do w/w sprzętu (poz. od 1 do 6):

1. Dostawa do Zamawiającego wraz z rozładunkiem w cenie zakupu.
2. Miejsce dostawy: Brzeźnio, ul. Sieradzka 8.
3. W terminie dostawy maszyn i pojazdów należy dostarczyć instrukcje obsługi
i konserwacji, w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.
4. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi maszyn i urządzeń. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
6. Wykonawca udziela min. 12 miesiące pełnej gwarancji na maszyny i pojazdy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.6. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.7. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy

Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 2, część 3, część 4 i część 5 przedmiotu zamówienia: min 12 miesięcy,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 12 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 24 m-ce, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach.17.8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot i rękojmi za wady”.

17.9. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część 1 przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:
- roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające
na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji budynków o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł
brutto w maksimum 2 zamówieniach łącznie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
- osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych – branża konstrukcyjno - budowlana
Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy – branża konstrukcyjno - budowlana winna posiadać:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie
dysponowania tą osobą;
- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru
(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych)
- osobą na stanowisko kierownika budowy – branża sanitarna
Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy - branża sanitarna posiadająca:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru
(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych)
- osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych – branża elektryczna
Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy/ robót elektrycznych – branża elektryczna posiadająca:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie
adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru
(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych)
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby do pełnienia różnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego – załącznik nr 12 do SWZ
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. a) (część 1 przedmiotu zamówienia) SWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na
stanowisko kierownika budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. b) (część 1 przedmiotu zamówienia) SWZ – załącznik nr 8 do SWZ.
c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej opłacenia (dot. cz. 1 przedmiotu zamówienia).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych (dotyczy cz. 1 przedmiotu zamówienia) opisanym w dokumentacji projektowej i tabeli równoważności (załącznik nr 10 do SWZ) (jeśli dotyczy) oraz dla sprzętu
i urządzeń wykazanych w załączniku nr 13 do SWZ
Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy (cz. 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia), dostawy, usługi i roboty budowlane (cz. 1 przedmiotu zamówienia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca składa je wraz z ofertą (w terminie składania ofert).
Jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z treścią art. 107 ust. 4 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę
w postępowaniu wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy:
a) dot. cz. 1 przedmiotu zamówienia
- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) dot. części 1 przedmiotu zamówienia – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych wyszczególnionych w załączniku nr 10 do SWZ oraz do sprzętu i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 13 do SWZ.
Załącznik Nr 11 do SWZ (dotyczy cz. 1 przedmiotu zamówienia) - wykaz materiałów
i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).
Załącznik nr 3 a do SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert.

b) dot. cz. 2, cz. 3, cz. 4 i cz. 5 przedmiotu zamówienia
- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, oświadczenia producenta sprzętu lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ zał. 3b do oferty. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Załącznik Nr 3b do SWZ (dotyczy cz. 2, cz. 3, cz. 4 i cz. 5 przedmiotu zamówienia) - wykaz sprzętu i maszyn wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) dot. cz. 1 przedmiotu zamówienia
- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) dot. części 1 przedmiotu zamówienia – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych wyszczególnionych w załączniku nr 10 do SWZ oraz do sprzętu i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 13 do SWZ.
b) dot. cz. 2, cz. 3, cz. 4 i cz. 5 przedmiotu zamówienia
- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, oświadczenia producenta sprzętu lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ zał. 3b do oferty. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Wymagania techniczno – jakościowe – zał. nr 3b do SWZ
3) Wykaz oferowanych urządzeń i sprzętu do kuchni – zał. nr 3a do SWZ.
4) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
5) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1 przedmiotu zamówienia:
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)

Część 2 przedmiotu zamówienia:
nie dotyczy
Część 3 przedmiotu zamówienia:
nie dotyczy
Część 4 przedmiotu zamówienia:
nie dotyczy
Część 5 przedmiotu zamówienia:
nie dotyczy

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Sieradz O/Brzeźnio nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 z dopiskiem „Wadium – Remont Szkoły Podstawowej w Brzeźniu oraz zakup sprzętu do realizacji zadań
z zakresu gospodarki komunalnej

(wskazać część przedmiotu zamówienia, której wpłata wadium dotyczy)
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu na rachunek Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Brzeźnio;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia
w wysokości 5% ceny brutto.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w pkt. 9.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
a) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancji bankowych;
c) gwarancji ubezpieczeniowych;
d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwaranta/poręczyciela.
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd.
13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy Praw zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe
i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została wykonana należycie.
16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia i dokonani odbioru wykonanych robót.
17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a. Zam przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bank i innych danych identyfikacyjnych.
b. Zam przewiduje zmiany form zabezp należytego wyk umowy.
c. Zam przewiduje zmiany osób odpow za kontakty, nadzór nad przedm umowy, kierowników budowy.
d. Zam przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpow z tytułu
rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania
takiego rozwiązania przez Wyk.
e. Zam przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w trakcie trwania
umowy), wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
f. Zam przewiduje zmniejszenie zakresu wynagr z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć.
g. Zam przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
h. Zam przewiduje zmianę umowy w zakresie podwyk, jeśli Zam będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub
zmiany podwyk.
i. Zam przewiduje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót:
- zmiany spowodowane warunkami atmosfer w szczeg:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosf odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót bud, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów;
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zam
w szczególności:
x wstrzymanie robót przez Zam;
x konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dok proj lub STWiORB
x odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wyk, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruch do celów realizacji inwestycji;
- zmiany będące następstwem powierzenia przez Zam wyk zam dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich
powierzenia, rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób
trzecich lub właściwych organów;
- wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedm umowy;
- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym
odwołaniem;
j) Zam przewiduje zmianę sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian techn spowodowanych następującymi
okolicznościami:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dok proj lub STWiORB spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedm umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedm umowy;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaproj robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedm umowy;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dok proj lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedm umowy;
k) stwierdzenie przez Zam konieczności wykonania dodatkowych robót bud:
- przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych,
- przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w związku z
koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- zmiana wynagrodzenia – wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym
Wyk złożonym przy podpisaniu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System FINN e-Zamówienia Publiczne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Zobacz inne

Prawo