Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czarnia, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135155/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CZARNIA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 41

1.5.2.) Miejscowość: Czarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-431

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297727017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czarnia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: czarnia.samorzady.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f61616-c252-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062938/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa Infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35f61616-c252-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
- w zakresie proceduralnym Pani Monika Rydel tel. 297727017 w.27 e-mail: fundusze@czarnia.com.pl
- w zakresie merytorycznym pani Monika Topa tel. 297727017 w.25 e-mail: obronacywilna@czarnia.com.pl
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
5. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
6. W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). Na końcu tego rozdziału zamawiający podaje
swoje rekomendacje w tym zakresie.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących tylko do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. W przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: fundusze@czarnia.com.pl lub sekretariat@czarnia.com.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@drmendyk.pl . Administrator będzie przetwarzał
Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
4) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych
w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazw lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FUK.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.Zakres prac do wykonania w ramach inwestycji:
A. BRANŻA BUDOWLANA
1. PRZYGOTOWANIE TERENU
2. KONTRUKCJA ŻELBETOWA
2.1 Roboty ziemne
2.2 Fundamenty
1) Rdzenie i słupy
2) Nadproża i wieńce
3) Płyty stropowe
4) Zbrojenie
3. ROBOTY MUROWANE
3.1 Ściany konstrukcyjne gr. 24 cm – SILIKAT
3.2 Ściany działowe- gazobeton
3.3 Kominy wentylacyjne
3.4 Ścianki i drzwi z HPL
4. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DACHU
4.1 Taras na piętrze
4.2 Dach- budynek dwukondygnacyjny
4.3 Obróbka muru – attyki
5.4 Obróbka kominów powyżej dachu
5. POSADZKI
5.1 Posadzka na gruncie
5.2 Posadzka – schody i spoczynki
5.3 Posadzka na stropie
5.4 Ścieżki naprowadzające
6. OKŁADZINY ŚCIAN
7. OKŁADZINY STROPÓW
8. WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
9. BALUSTRADY SCHODOWE
10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
10.1 Stolarka okienna
10.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
10.3 Witryna
10.4 Stolarka zewnętrzna
11. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
11.1 Rusztowania
11.2 Termoizolacja ścian zewnętrznych poniżej terenu i cokołu
11.3 Termoizolacja ścian zewnętrznych powyżej terenu – cokół
11.4 Termoizolacja ścian zewnętrznych powyżej cokołu
11.5 Taras i schody W-t
11.6 Opaska
12. WYPOSAŻENIE STAŁE
13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
13.1 Ogrodzenie
13.2 Wiata śmietnikowa
13.3 Utwardzenie

B. BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. ZASILANIE
2. ROZDZIELNICE
3. KORYTKA KABLOWE
4. WZL
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
5.1 Okablowanie i osprzęt
5.2 Oprawy oświetleniowe
6. INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
7. BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
7.1 Konstrukcje wsporcze
7.2 Moduły fotowoltaiczne
7.3 Okablowanie modułów fotowoltaicznych
7.4 Okablowanie inwerterów fotowoltaicznych
7.5 Inwertery fotowoltaiczne
7.6 Pomiary i uruchomienia
8. OŚWIETLENIE TERENU
9. BADANIA I POMIARY

C. BRANŻA TELETECHNICZNA
1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1 Przyłącze teletechniczne
1.2 Okablowanie
1.3 Instalacja Głównego Punktu Dystrybucyjnego
1.4 Montaż punktów elektryczno-logistycznych
1.5 Wykonanie pomiarów sieci strukturalnej
2. SYSTEM MULTIMEDIALNY
2.1 Wykonanie okablowania i montaż osprzętu instalacyjnego do systemu nagłośniania
2.2 Montaż urządzeń do systemu nagłośniania
2.3 Montaż zestawów przyłączeniowych
2.4 Uruchomienie i testowanie systemów
2.5 Szkolenie personelu, dokumentacja powykonawcza
3. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN
3.1 Okablowanie systemu SSWiN
3.2 Montaż urządzeń systemu SSWiN i SKD
3.3 Uruchomienie i testowanie systemu
3.4 Szkolenie personelu
4. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWANEJ CCTV
4.1 Okablowanie systemu CCTV
4.2 Montaż urządzeń systemu CCTV
4.3 Montaż urządzeń na stanowisku nadzoru
4.4 Uruchomienie i testowanie systemu CCTV
4.5 Szkolenie personelu, dokumentacja powykonawcza systemu CCTV
5. SYSTEM PRZYZYWOWY
5.1 Okablowanie systemu Przyzywowego
5.2 Montaż urządzeń systemu Przyzywowego
5.3 Uruchomienie i testowanie systemu Przyzywowego
5.4 Szkolenie personelu
6. INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ I SATELITARNEJ
6.1 Okablowanie
6.2 Montaż urządzeń
6.3 Uruchamiania i testowanie
6.4 Szkolenie personelu, dokumentacja

D. BRANŻA SANITARNA
1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
2. INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE
3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
4. INSTALACJA KLIMATYZACJI
5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
7. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPLNA
8. ROZBUDOWA TECHNOLOGII KOTŁOWNII

E. WYPOSAŻENIE MEBLOWE I ELEKTRONICZNE
F. WYKONANIE GEODEZYJNEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
G. ZŁOŻENIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU WNIOSKU O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C)
Okres gwarancji (G)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
− należycie wykonał (zakończył tj. doprowadził do wystawienia protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu), co najmniej 1 zadanie (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż
3 500 000,00 zł brutto;
UWAGA:
Zadanie to roboty budowlane w ramach jednej umowy.
b. dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
I. Kierownik budowy (minimum 1 osoba):
−posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
II. Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba);
−posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń;
III. Kierownik robót elektrycznych (minimum 1 osoba);
− posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

Osoba, o której mowa w pkt I-III powinny posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831).

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (dot. wykluczenia z postępowania)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ. (dot. wykluczenia z postępowania)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Oświadczenie o aktualności informacji o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy załącznik nr 7 do SWZ (dot. wykluczenia z postępowania)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; (dot. warunków udziału w postępowaniu)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ; (dot. warunków udziału w postępowaniu)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy, składają jeden dokument – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
3. Pełnomocnictwo - jesli dotyczy
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Podmiot udostępniający zasoby- jeśli dotyczy
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - jeśli dotyczy
6. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy - jeśli dotyczy
7. Dokument potwierdzający wniesienia wadium w innej formie niż pieniążne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku:
91 8920 0001 0000 1733 2000 0050
z dopiskiem "Wadium: Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 3 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy opisują szczegółowo § 21, § 23, § 24, § 25 wzoru umowy
§ 21. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w niżej wymienionych przypadkach: m.in.
1) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
 zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,
 w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane przez Zamawiającego rozwiązanie jest niemożliwe do zastosowania lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 10% należnego wynagrodzenia,
 jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 3 pkt 1, a w przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR lub KNNR i ceny rynku lokalnego. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 3, wykonanego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności,
b) dopuszczalna jest zmiana zakresu umowy poprzez jej ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych prac okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych prac nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego. Zamawiający określa minimalną wartość na 5% realizacji zakresu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu prac. Podstawę wyceny zmiany stanowił będzie wykonany przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez Zamawiającego HRF sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 6 ust.6.
c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,
§ 23. ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 12 M-CV
(zgodnie z art.436 p.4b ustawy Pzp)
§ 24. ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 M-CY
(zgodnie z art.439 ustawy Pzp)
§ 25. ZMIANY UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM DZIAŁAŃ ZBROJNYMI NA UKRAINIE
Szczegółowe zapisy zmian i warunków ich wprawdzenia zawiera wzór umowy stanwoiący załacznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na e-zamowienia.gov.pl. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo