Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Polska Cerekiew, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135162/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA POLSKA CEREKIEW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLSKA CEREKIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Raciborska 4

1.5.2.) Miejscowość: Polska Cerekiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-260

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774801460

1.5.8.) Numer faksu: 774801489

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@polskacerekiew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polskacerekiew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d745cbd-c25f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023985/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy ezamawiajacy.
4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy.
7. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opisano w rozdziale 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, tel.
77 4801460, e-mail: ug@polskacerekiew.pl;
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60, e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew”

3.2.1 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Polskiej Cerekwi:
1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 geodezyjne wytyczenie pasa projektowanej przebudowy drogi,
 Wyrównawcze frezowanie istniejącej nawierzchni,
 Wykonanie robót ziemnych (wykonanie koryta na poszerzeniu drogi oraz rowka pod krawężniki),
2 Roboty odwodnieniowe
Przewiduje się usytuowanie na odcinku od km 0+024 do km 0+064 krawężnika ze szczelinowym odwodnieniem liniowym, podłączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Na pozostałym odcinku droga ograniczona będzie krawężnikiem betonowym, a wody będą spływać na pobocza. Szeroka działka drogowa, zapewnia zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym.
3 Podbudowa
Projekt przewiduje wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 Mpa grubości 20 cm
oraz z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm
4 Nawierzchnia
Nawierzchnię stanowić będzie warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA JENA 11 grubości średnio 6 cm
5 Roboty wykończeniowe
 naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie, profilowanie i zagęszczenie).
 Montaż urządzenia spowalniającego ruch (progu zwalniającego)
6 Główne parametry geometryczne
 łączna długość drogi – 760 m,
 szerokość jezdni – 5,0 – 5,5 m
3.2.2 Przebudowa drogi wewnętrznej do budynków mieszkalnych przy ul. Kozielskiej 29 i 29A w Polskiej Cerekwi

1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 geodezyjne wytyczenie pasa projektowanej przebudowy drogi.
 Wykonanie robót ziemnych (wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne)
2 Roboty odwodnieniowe
Nie przewiduje się wykonania robót związanych z odwodnieniem. Droga tak ,jak dotychczas posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane będą na pobocza , gdzie będą wsiąkać. Szeroka działka drogowa , zapewnia zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym.
3 Podbudowa
Projekt przewiduje wykonanie podbudowy dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego.
Warstwa górna – kruszywo 0/31,5 grubości 10 cm
Warstwa dolna - kruszywo 0/63 grubości 20 cm
Podbudowa układana będzie na warstwie odcinającej z piasku lub pospółki o grubości 10 cm
4 Nawierzchnia
betonowa kostka brukowa , ekologiczna (grubości 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowa 3-5 cm.
Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem najazdowym 15x22 cm , ustawianym na ławie betonowej z oporem (Beton C12/15)
5 Roboty wykończeniowe
 naprawa poboczy ( ścinka , uzupełnienie, plantowanie , profilowanie i zagęszczenie ).
6 Główne parametry geometryczne
 łączna długość drogi – 80 m,
 szerokość jezdni – 3,5 m


3.2.3 Przebudowa drogi gminnej o numerze 108329 O ul. Zielona w Zakrzowie

1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 geodezyjne wytyczenie pasa projektowanej przebudowy drogi.
 Wykonanie robót ziemnych (wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne)
2 Roboty odwodnieniowe
Nie przewiduje się wykonania robót związanych z odwodnieniem. Droga tak ,jak dotychczas posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane będą na pobocza , gdzie będą wsiąkać. Szeroka działka drogowa , zapewnia zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym.
3 Podbudowa
Projekt przewiduje wykonanie podbudowy dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego.
Warstwa górna – kruszywo 0/31,5 grubości 10 cm
Warstwa dolna - kruszywo 0/63 grubości 20 cm
Podbudowa układana będzie na warstwie odcinającej z piasku lub pospółki o grubości 10 cm
4 Nawierzchnia
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca plus warstwa ścieralna, o łącznej grubości warstw po zagęszczeniu 9 cm.
Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem najazdowym 15x22 cm , ustawianym na ławie betonowej z oporem (Beton C12/15)
5 Roboty wykończeniowe
 naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie, profilowanie i zagęszczenie).
6 Główne parametry geometryczne
 łączna długość drogi – 150 m,
 szerokość jezdni – 5,0 m


3.2.4 Przebudowa drogi gminnej o numerze 108308 O , ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi

1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 geodezyjne wytyczenie pasa projektowanej przebudowy drogi.
 Wykonanie robót ziemnych (wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne)
2 Roboty odwodnieniowe
Nie przewiduje się wykonania robót związanych z odwodnieniem. Droga tak jak dotychczas posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane będą na pobocza, gdzie będą wsiąkać. Szeroka działka drogowa, zapewnia zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym.
3 Podbudowa
Projekt przewiduje wykonanie podbudowy dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego.
Warstwa górna – kruszywo 0/31,5 grubości 10 cm
Warstwa dolna - kruszywo 0/63 grubości 20 cm
Podbudowa układana będzie na warstwie odcinającej z piasku lub pospółki o grubości 10 cm
4 Nawierzchnia
betonowa kostka brukowa , ekologiczna (grubości 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowa 3-5 cm.
Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem najazdowym 15x22 cm, ustawianym na ławie betonowej z oporem (Beton C12/15)
5 Roboty wykończeniowe
 naprawa poboczy ( ścinka , uzupełnienie, plantowanie, profilowanie i zagęszczenie).
6 Główne parametry geometryczne
 łączna długość drogi – 110 m,
 szerokość jezdni – 5,5 m3.2.5 Remont drogi gminnej, ulicy Ciepłodolskiej w Polskiej Cerekwi


1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 geodezyjne wytyczenie pasa projektowanej przebudowy drogi.
 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych
 Wykonanie robót ziemnych (wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne) w miejscach zniszczonej podbudowy i na odcinku po rozbiórce płyt betonowych
2 Roboty odwodnieniowe
Nie przewiduje się wykonania robót związanych z odwodnieniem. Droga tak jak dotychczas posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane będą na pobocza, gdzie będą wsiąkać.
3 Podbudowa
Projekt przewiduje wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 30 cm w miejscach zniszczonej podbudowy i na odcinku po rozbiórce płyt betonowych.
4 Nawierzchnia
Jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA JENA o grubości 6 cm
Nawierzchnia ograniczona będzie opornikiem oraz krawężnikiem drogowym i krawężnikiem najazdowym, ustawianym na ławie betonowej z oporem (Beton C12/15)
5 Roboty wykończeniowe
 naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie, profilowanie i zagęszczenie).
6 Główne parametry geometryczne
 łączna długość drogi – 526+489 = 1015m,
 szerokość jezdni – 3,0 - 5,0 mSzczegółowy opis elementów wyżej wymienionych stanowią załączniki do SWZ – Dokumentacja projektowa, Przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
L.p. Nawa kryterium Waga
1. cena całkowita brutto 60 % = 60 pkt
2. okres gwarancji 40 % = 40 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała
największą sumę punktów.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00308728/01 z dnia 2022-08-17
2022-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

8.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp:

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolność techniczna lub zawodowa
1.1 Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy dróg publicznych o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda z nich.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

1. 2. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, które spełniają następujące warunki:
1) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, t.j.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).


2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
2 000 000,00 zł.

4. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający określa warunek w tym zakresie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego:
− oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Na podstawie Art. 97 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
14.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
14.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
14.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K- Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 46 8882 1016 2002 0000 2408 0003, przy czym jako data wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r. poz. 807, 1079).
14.5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
14.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków Ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
14.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
6.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
6.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
6.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp.
Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w par. 15 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo