Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dobroszyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135210/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA DOBROSZYCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOBROSZYCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934779

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 16

1.4.2.) Miejscowość: Dobroszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-410

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@DOBROSZYCE.PL

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobroszyce.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135210

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00113078

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.8. Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 10:00

Po zmianie:
2023-03-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 10:30

Po zmianie:
2023-03-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo