Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135288/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminaostrowmaz@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostrowmaz.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c78725b-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029357/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c78725b-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Jolantę Wójcik, e mail: j.wojcik@gminaostrowmaz.home.pl.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c78725b-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8c78725b-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (instrukcja dotycząca oferty jest w pkt XII i XIII SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używane w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załącznik do jednego formularza).
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: j.wojcik@gminaostrowmaz.home.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot zamówienia w ramach jednego postępowania składa się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na:
1) rozbudowę drogi Biel wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
1. Inwestycja położona jest w miejscowości Biel. Obejmuje ciąg drogowy w nawiązaniu do istniejącej jezdni. Należy zaprojektować jezdnię bitumiczną odcinka o długości 2196,24 m oraz o szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m i zjazdami do posesji i pól uprawnych. Zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego należy zaprojektować jako utwardzone, natomiast na pola jako ulepszone z kruszywa łamanego. Ze względu na warunki terenowe należy zaprojektować odwodnienie do kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem chłonno-odparowującym. Ponadto należy zaprojektować kanał technologiczny typu KTU albo KTP zawierający studnie typu SKO2g - 17 sztuk, o długości ok. 2188,00 m zgodnie z wymaganiami lub uzyskać odstępstwo od jego budowy. Pozostałe parametry: klasa drogi L (lokalna), kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa: 30 km/h.
2. Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami do wpustów deszczowych w miejscowości Biel gmina Ostrów Mazowiecka:
przedmiotem opracowania jest budowa około 2088,5 mb sieci kanalizacji deszczowej, która będzie możliwa po wykonaniu wykopów wraz z ułożeniem rurociągów oraz montażem studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm studni wpustowych betonowych o średnicy
500 mm. Sieć kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasie drogowym drogi gminnej w znacznej części w jezdni asfaltowej, którą należy rozebrać. Należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami do wpustów deszczowych z rur PVC SN8 LITE łączonych za pomocą uszczelek gumowych.
2) rozbudowę drogi Kuskowizna:
Inwestycja rozpoczyna się włączeniem w ul. Broniewskiego w Ostrowi Mazowieckiej, kończy włączeniem w istniejącą nawierzchnię jezdni we wsi Kuskowizna. Należy zaprojektować jezdnię bitumiczną o długości 2814,16 m oraz o szerokości 6,00 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m i rowami drogowymi. Zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego należy zaprojektować jako utwardzone, natomiast zjazdy do lasów jako ulepszone z kruszywa łamanego. Ponadto należy zaprojektować kanał technologiczny typu KTU albo KTP zawierający studnie typu SKR1, o długości ok. 2800,00 m zgodnie z wymaganiami lub uzyskać odstępstwo od jego budowy. Pozostałe parametry: klasa drogi Z (zbiorcza), kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa: 40 km/h.
3) rozbudowę drogi relacji Stara Osuchowa – Nowa Osuchowa:
Inwestycja znajduje się w miejscowościach Nowa Osuchowa i Stara Osuchowa. Należy zaprojektować jezdnię bitumiczną odcinka o długości 906,69 m oraz o szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m i zjazdami do posesji i pól uprawnych. Zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego należy zaprojektować jako utwardzone, natomiast na pola jako ulepszone z kruszywa łamanego. Ponadto należy zaprojektować kanał technologiczny typu KTU albo KTP zawierający studnie typu SKR1, o długości ok. 886,65 m zgodnie z wymaganiami lub uzyskać odstępstwo od jego budowy. Pozostałe parametry: klasa drogi D (dojazdowa), kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa: 30 km/h.
4) budowę drogi Przyjmy k. Poręby:
Inwestycja znajduje się w miejscowości Przyjmy k. Poręby. Należy zaprojektować jezdnię bitumiczną o długości 1803,59 m oraz o szerokości 5,50 m wraz z drogą dla pieszych o szerokości 2,00 m i poboczem o szerokości 0,75 m. Zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego należy zaprojektować jako utwardzone, natomiast na pola jako ulepszone z kruszywa łamanego. Ponadto należy zaprojektować kanał technologiczny typu KTU albo KTP zawierający studnie typu SKR1, o długości ok. 1818,00 m zgodnie z wymaganiami lub uzyskać odstępstwo od jego budowy. Pozostałe parametry: klasa drogi L (lokalna), kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa:
30 km/h.
Postępowania prowadzone będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 50.000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w jednej z następujących form:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrów Mazowiecka nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytułem „wadium znak sprawy IG.271.10.2023”;
2) gwarancjach bankowych – oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080) – oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
3. Zwrot wadium:
1) na wniosek wykonawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przypadkach: wycofania przez wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert; odrzucenia oferty wykonawcy; po wyborze najkorzystniejszej oferty (nie dotyczy wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą); po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia; złożenie wniosku o zwrot wadium jest jednoznaczne z utratą przez wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej;
2) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływ terminu związania ofertą; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
3) wniesionego w pieniądzu – Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty, a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego;
4) wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń – Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
4. Dokument wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać:
1) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie;
2) sposób i adres, na który zamawiający zobowiązany jest przekazać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
5. Zatrzymanie wadium - w przypadku pieniądza wraz z odsetkami, a w przypadku gwarancji lub poręczenia poprzez wystąpienie z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c78725b-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo