Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135325/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

RZECZNIK FINANSOWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług obsługi prawnej Biura Rzecznika Finansowego z zakresu prawa pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: RZECZNIK FINANSOWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011335893

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowogrodzka 47A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rf.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rf.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie klientów indywidualnych w sporach z podmiotami rynku finansowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135325

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00119172

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:

Po zmianie:
Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde: obejmowało swym zakresem usługę bieżącej obsługi z zakresu prawa pracy świadczonej w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy na rzecz podmiotu (pracodawcy) zatrudniającego co najmniej 50 pracowników;

2) w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swym zakresem usługę, polegającą na opracowaniu:
a) co najmniej dwóch rodzajów kontraktów menadżerskich zawierających KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) lub dwóch procedur wewnętrznych umożliwiających weryfikację KPI zawartych w kontraktach menedżerskich,
b) co najmniej dwóch rodzajów wzorów umów o pracę;

3) dysponuje co najmniej 4 osobami, spośród których:
a) minimum 2 osoby posiadają co najmniej 12–miesięczne doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w bieżącej obsłudze z zakresu prawa pracy, świadczonej na rzecz co najmniej dwóch różnych podmiotów (pracodawców) zatrudniających co najmniej 50 pracowników;
b) minimum 2 osoby posiadają uprawnienia radcy prawnego lub adwokata* oraz występowały w charakterze pełnomocnika podmiotu (pracodawcy) zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, w co najmniej 3 różnych postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, które zakończyły się w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wydaniem prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.

UWAGI:
(1) Jako zamówienie należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie odrębnej umowy.
(2) Jako rodzaj kontraktu menedżerskiego albo umowy o pracę Zamawiający rozumie odpowiednio kontrakt menedżerski albo umowę o pracę odnoszącą się do różnych, osobnych stanowisk.
(3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania się przez Wykonawcę tymi samymi osobami w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a-b.
(4) Zamawiający dopuszcza, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, sumowanie doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia zdobytego na rzecz różnych podmiotów (pracodawców). W przypadku niepełnych miesięcy doświadczenia danej osoby Zamawiający będzie sumował ilość dni, w których świadczona była usługa, przy zachowaniu zasady, zgodnie z którą jeden miesiąc liczy się za trzydzieści dni.
(5) W przypadku warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, w zakresie dotyczącym doświadczenia w bieżącej obsłudze z zakresu prawa pracy Zamawiający nie dopuszcza sumowania okresów doświadczenia zdobytego równolegle (np. w sytuacji świadczenia bieżącej obsługi z zakresu prawa pracy od 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r. jednocześnie na rzecz dwóch podmiotów).
(6) W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, Zamawiający wskazuje, że przez różne postępowania sądowe z zakresu prawa pracy należy rozumieć postępowania oparte na różnych podstawach prawnych (rożne sygnatury i podstawy prawne roszczeń).
(7) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby zrealizowany na dzień składania ofert zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi powyżej określonego warunku.
(8) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
(9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(10) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
(11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(12) W przypadku, o którym mowa w pkt 11 Uwag, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
(13) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, każdy z warunków wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 powyżej musi zostać samodzielnie spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców. Tożsama zasada dotyczy podmiotów udostępniających zasoby. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 1-3 poprzez sumowanie doświadczenia podmiotów w sytuacji, gdy udostępniane przez nich zasoby nie spełniają w całości wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

*Zgodnie odpowiednio z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) lub ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 z późn. zm.).

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde: obejmowało swym zakresem usługę bieżącej obsługi z zakresu prawa pracy świadczonej w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy na rzecz podmiotu (pracodawcy) zatrudniającego co najmniej 50 pracowników;

2) w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swym zakresem usługę, polegającą na opracowaniu:
a) co najmniej dwóch rodzajów kontraktów menadżerskich zawierających KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) lub dwóch procedur wewnętrznych umożliwiających weryfikację KPI zawartych w kontraktach menedżerskich,
b) co najmniej dwóch rodzajów wzorów umów o pracę;

3) dysponuje co najmniej 4 osobami, w tym:
a) minimum 2 osobami, spośród których każda posiada co najmniej 12–miesięczne doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w bieżącej obsłudze z zakresu prawa pracy, świadczonej na rzecz co najmniej dwóch różnych podmiotów (pracodawców) zatrudniających co najmniej 50 pracowników;
b) minimum 2 osobami, spośród których każda posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata* oraz występowała w charakterze pełnomocnika podmiotu (pracodawcy) zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, w co najmniej 3 różnych postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, które zakończyły się w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wydaniem prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.

UWAGI:
(1) Jako zamówienie należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie odrębnej umowy.
(2) Jako rodzaj kontraktu menedżerskiego albo umowy o pracę Zamawiający rozumie odpowiednio kontrakt menedżerski albo umowę o pracę odnoszącą się do różnych, osobnych stanowisk.
(3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania się przez Wykonawcę tymi samymi osobami w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a-b.
(4) Zamawiający dopuszcza, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, sumowanie doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia zdobytego na rzecz różnych podmiotów (pracodawców). W przypadku niepełnych miesięcy doświadczenia danej osoby Zamawiający będzie sumował ilość dni, w których świadczona była usługa, przy zachowaniu zasady, zgodnie z którą jeden miesiąc liczy się za trzydzieści dni.
(5) W przypadku warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, w zakresie dotyczącym doświadczenia w bieżącej obsłudze z zakresu prawa pracy Zamawiający nie dopuszcza sumowania okresów doświadczenia zdobytego równolegle (np. w sytuacji świadczenia bieżącej obsługi z zakresu prawa pracy od 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r. jednocześnie na rzecz dwóch podmiotów).
(6) W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, Zamawiający wskazuje, że przez różne postępowania sądowe z zakresu prawa pracy należy rozumieć postępowania oparte na różnych podstawach prawnych (rożne sygnatury i podstawy prawne roszczeń).
(7) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby zrealizowany na dzień składania ofert zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi powyżej określonego warunku.
(8) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
(9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(10) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
(11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(12) W przypadku, o którym mowa w pkt 11 Uwag, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
(13) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, każdy z warunków wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 powyżej musi zostać samodzielnie spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców. Tożsama zasada dotyczy podmiotów udostępniających zasoby. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 1-3 poprzez sumowanie doświadczenia podmiotów w sytuacji, gdy udostępniane przez nich zasoby nie spełniają w całości wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

*Zgodnie odpowiednio z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) lub ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 z późn. zm.).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 12:00

Po zmianie:
2023-03-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-16 12:30

Po zmianie:
2023-03-23 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-04-21

Zobacz inne

Prawo