Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Oleśnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135390/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich
(dz. nr 26/2 AM-78 obręb Lucień)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930607446

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bolesława Krzywoustego 31c

1.4.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 (71) 788 94 16

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sdm.olesnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarząd dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135390

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124785

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/734979

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/734979

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/pn/sdm_olesnica pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/734979

Zobacz inne

Prawo