Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Węgrów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135454/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Węgrów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola nr 3 w Węgrowie przy ul. Wieniawskiego 1 (II podejście)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Węgrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Mariacki 16

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wegrow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wegrow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Przedszkola nr 3 w Węgrowie przy ul. Wieniawskiego 1 (II podejście)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a9d1ffc-c25f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063590/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Przedszkola nr 3 w Węgrowie przy ul. Wieniawskiego 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a9d1ffc-c25f-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@wegrow.com.pl (nie dotyczy składania ofert).
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w punkcie 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące RODO :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
􀀁􀀁 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów tel. 25
308
12 00, email: przetargi@wegrow.com.pl*
􀀁􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgrowie jest Pani/Pani Michał Zajdowicz prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą PHAROS Michał Zajdowicz ul. Strzeszyńska 251/10, 60-479 Poznań Tel. 505 156 508 email
wegrow@twoj-abi.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 w Węgrowie przy ul. Wieniawskiego 1”
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
􀀁􀀁 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w
oparciu o art. 18, 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
􀀁􀀁 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
aj
eżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀁􀀁 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀁􀀁 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.
22 RODO;
􀀁􀀁 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀁􀀁 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FEiZP.271.1.2.2023 (II podejście)

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty
budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola im. M. Konopnickiej w Węgrowie przy ul. H.
Wieniawskiego, w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac projektowych obejmuje budynek przedszkola (z terenem
przyległym) wraz z infrastruktura towarzysząca, dojazdami i parkingami, dojściami, instalacjami i sieciami w zakresie
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych badań, warunków, decyzji i
uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamiarem zamawiającego jest realizacja obiektu
przystosowanego do pełnienia zadanej funkcji, przyjaznego dzieciom, pracownikom i osobom korzystającym z obiektu (wraz
z zagospodarowaniem terenu, obejmującym plac zabaw). Budynek musi spełniać wymagania obowiązujących norm i
przepisów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wymagań higieniczno-sanitarnych oraz
dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także wszelkich stawianych przez warunki techniczne jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegną zmianie co spowoduje
konieczność zmiany projektu bądź przygotowania dodatkowych dokumentów do odbiorów bądź prowadzenia zmian w
budynku, wykonawca powinien uwzględnić te zmiany w ramach zamówienia i wykonać niezbędne prace na swój koszt.
Zakres prac:
- Etap 1 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy
- Etap 2 Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz o dokumentację
projektowo – kosztorysową z etapu I
- Etap 3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w
tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót),
obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt organizacji robót.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów
prawa budowlanego.
Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem wskazanym w SWZ, na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności
cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzeniem ( t.j. Dz. U. Nr 2017 poz. 784 z dnia 24 marca 2017 r.).
Uwaga
Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót,
2. Kosztorysu powykonawczego przed zakończeniem zadania.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości działania przedszkola uwzględniając czas pracy przedszkola.
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000 zł /słownie: dwa
miliony złotych 0/100/. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj.
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
-2 projektów budowlanych budynków użyteczności publicznej zgodnie z kategorią obiektów IX, XI, XII o wartości łącznej 300
000,00 zł (brutto)
i
- 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, budynków o powierzchni użytkowej (łącznie min. 700 m2)
wraz z instalacją elektryczną i sanitarną. Wartość brutto wskazanych robót budowlanych musi wynosić co najmniej 5 000
000,00 zł (brutto) łącznie.
Powyższy warunek wiedzy i doświadczenia należy wykazać łącznie
Lub
w przypadku wykazania doświadczenia w formie zaprojektuj i wybuduj warunek uznaje się za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że wykonał 2 przedsięwzięcia polegające na zaprojektowaniu budynków użyteczności publicznej zgodnie z
kategorią obiektów IX, XI, XII i wybudowaniu, przebudowaniu, budynków o powierzchni użytkowej (łącznie min. 700 m2)
wraz z instalacją elektryczną i sanitarną. Wartość brutto wskazanych przedsięwzięć musi wynosić co najmniej 5 000.000,00
zł (brutto) łącznie.
UWAGA:
1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót i usług należy podać wartość wykonanych robót
w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania
z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 pzp minimum jeden z wykonawców lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi posiadać pełne doświadczenie odpowiednio do usług projektowych lub robót budowlanych lub pełnego zakresu
w formule zaprojektuj i wybuduj.
3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
1. Zespół projektowy
a) Projektant główny staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień - uprawnienia budowlane umożliwiające
projektowanie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa
b) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień - uprawnienia
budowlane umożliwiające projektowanie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta
musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
c) Projektant branży sanitarnej staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień budowlanych umożliwiających
projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa
d) Projektant branży elektrycznej staż pracy co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień- uprawnienia budowlane
umożliwiające projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Zespół wykonawczy: a) Kierownik budowy z co najmniej 5-letnim stażem - minimalne wymagania:
- uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Kierownik robót sanitarnych z co najmniej 5-letnim stażem - minimalne wymagania:
- uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
c) Kierownik robót elektrycznych z co najmniej 5-letnim stażem - minimalne wymagania:
- uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi należeć do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie danej branży
bez ograniczeń, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.).
UWAGA. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych branż przez jedną osobę, jeśli osoba ta
posiadać będzie wymagane doświadczenie i uprawnienia.
UWAGA:
1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie osób należy podać informację o doświadczeniu w
projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi.
2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa
członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.) oraz ustawą z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ),
którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) wykaz robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych
zaprojektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym
zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak
podstaw wykluczenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zakresie
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy w zakresie
podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa:
- w art. 108 ust.1 pkt.3 ustawy
- w art. 108 ust.1 pkt. 4 w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia
konkurencji,
- w art. 108 ust. 1 pkt.6,
- w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r poz. 129 i 185) zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 8 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt
tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz.2080 i 2185)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Miasto Węgrów,
ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, numer konta: 61 1020 4476 0000 8702 0365 0132 z dopiskiem: wadium na
„Budowa Przedszkola nr 3 w Węgrowie przy ul. Wieniawskiego 1”, FEiZP.271.1.2.2023 (II podejście)
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, winno spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) jako Beneficjenta należy wskazać Zamawiającego, którym jest Miasto Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16,
07-100 Węgrów
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
9) oryginał gwarancji lub poręczenia musi zostać złożone wraz z ofertą nastronie interetowej prowadzonego postępowania
Zamawiającego tj. https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał
możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku
o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa
do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na
jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w art.109 ust.4, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (opisanego w pkt 7.2.4) SWZ
wykazuje co najmniej jeden z wykonawców lub wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, Wykonawcy
oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9 SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.8 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 SWZ;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7 SWZ składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed
podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego nr 61 1020
4476 0000 8702 0365 0132 z podaniem tytułu wpłaty. 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje
się datę uznania rachunku Zamawiającego
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez
podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz zawieraną
umową, a w szczególności:
4.1 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności
wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany
umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze.
4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż
okres rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni.
Do oferty należy dołączyć:
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
nie poleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2. Dowód wniesienia wadium
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
6. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
7. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. -Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

Zobacz inne

Prawo