Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wągrowiec, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135466/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miejska Wągrowiec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 15a

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wagrowiec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8062abc1-c26c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024512/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem składania oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
5. Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach: Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy) odbywa się również za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami zawarte są w „Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl” oraz „Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)”
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
11. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy Pzp – Zamawiający nie przewiduje .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.271.07.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie przewiduje rewitalizację zdegradowanych terenów miejskich poprzez realizację pierwszego etapu budowy rekultywacji terenu plaży miejskiej. Punkty dookoła plaży zostaną uzupełnione o natryski otwarte oraz przebieralnie. Likwidacji ulegnie betonowe nabrzeże i przywrócone zostanie naturalne zejście do wody. Zostanie wybudowane kąpielisko składające się z 3 basenów otwartych, które zostaną wytyczone poprzez pływające pomosty tj. brodzika o głębokości do 1,2 m, basenu rekreacyjnego oraz basenu pływackiego posiadającego 6 torów. Basen pływacki i rekreacyjny, ze względu na rynnowy kształt dna jeziora, będą posiadały sztuczne dna z podwieszonej siatki w celu spełnienia przepisów o bezpieczeństwie kąpielisk. Przewiduje się budowę budynku dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia nakrytego dachem płaskim o rzucie dwóch nakładających się prostokątów w sposób niesymetryczny – dając zadaszenie na poziomie plaży. Budynek zostanie częściowo wkomponowany w istniejącą skarpę brzegu rynnowego jeziora. Wewnątrz budynku na poziomie plaży ulokowana zostanie baza WOPR, ambulatorium, lokal gastronomiczny, wypożyczalnia sprzętu plażowego, toalety publiczne, przebieralnie oraz pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci. Na kondygnacji pierwszej będzie klubokawiarnia. Na dachu budynku planuje się nasadzenia roślin oraz tarasu widokowego. Zamawiający przewiduje budowę placu zabaw zlokalizowanego na skarpie, który będzie składał się z wertykalnego placu zabaw ulokowanego na naturalnym zboczu zejścia do jeziora oraz części płaskiej w postaci wycięcia w skarpę, gdzie ulokowane zostaną zabawki. Zamawiający przewiduje budowę obiektu usługowego oraz wykonania ciągu komunikacyjnego łączącego plaże z ul. Kościuszki („otwarcie osi widokowej”). Przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, dróg komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury oraz sieci infrastruktury. Ścieżki zostaną zaopatrzone w niezbędną liczbę koszy na odpady. Ponadto ulokowane zostaną zbiorniki magazynujące zapas zebranej wody deszczowej pozwalające na wykorzystanie jej do podlewania zieleni w okresach suchych. Przy głównych wejściach na promenadę zostaną ulokowane punkty informacyjne z mapą, odległościami oraz orientacyjnym czasem przejścia. Inwestycja zostanie również wyposażona w panele informujące o jakości powietrza, temperaturze powietrza jak i wody oraz prędkości wiatru i jego kierunku. Więcej informacji w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (z wyłączeniem zieleni)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta głównego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a) minimum dwie roboty budowalne, a w ramach każdej z nich wykonano nawierzchnie utwardzone o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 oraz nasadzenia zieleni przy wartości całkowitej każdej z robót nie mniej niż 3 mln zł brutto, przy czym minimum jedna z wymienionych robót była realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”
b) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 1,5 mln zł Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego budynku o wskazanej wartości także razem z robotą budowlana wskazaną w lit a) – w ramach jednej roboty budowlanej Pojęcie budynku użyteczności publicznej zgodnie z regulacją określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zamawiający dopuszcza, aby zamiast 1 roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca wykazał wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) 1 robotę budowlaną w ramach której wykonano nawierzchnie utwardzone o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 oraz nasadzenia zieleni b) 1 projekt architektoniczny obejmujący zaprojektowanie nawierzchni utwardzonej o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 oraz nasadzenia zieleni o ich łącznej wartości minimum 3 mln zł brutto
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia (wykonania robót) kierownika budowy, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej/konstrukcyjno - budowlanej lub równoważnej (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
c) pełnił funkcję kierownika budowy na minimum dwóch robotach budowalnych a w ramach każdej z nich wykonano nawierzchnie utwardzone o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 oraz wykonano nasadzenia zieleni, przy wartości całkowitej każdej z robót nie mniej niż 3 mln zł brutto.
kierownika robót branży elektrycznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży telekomunikacyjnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży sanitarnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży hydrotechnicznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej/inżynieryjnej drogowej (w zależności od posiadanych uprawnień kierownika budowy), który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej/drogowej lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia (opracowania dokumentacji) projektanta głównego, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej/architektonicznej lub równoważnych (do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
c) opracował w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenów w zakresie m.in. nawierzchni utwardzonych o powierzchni co najmniej 1 tys. m2, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane wraz z uzyskaniem dla tej dokumentacji pozwolenia na budowę.
projektanta branży drogowej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnej (do kierowania projektowania lub do projektowania i kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
projektanta branży elektrycznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych (do projektowania lub do projektowania i kierowania) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
projektanta branży telekomunikacyjnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnych (do projektowania lub projektowania i kierowania) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
projektanta branży sanitarnej, który: a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (do projektowania lub do projektowania i kierowania) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
projektanta branży hydrotechnicznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej lub równoważnej (do kierowania projektowania lub do projektowania i kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
Osoba wskazana w wykazie osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy/robót; projektanta głównego/branżowego w trakcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca będzie zmuszony do zmiany kierownika budowy/robót musi zapewnić udział osoby, o wiedzy i doświadczeniu odpowiadającym warunkom określonym w niniejszym SWZ.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jedną osobę więcej niż jednego z uprawnień, o których mowa powyżej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 130 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 69 8959 0001 0000 5106 2000 0060
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone w Załączniku nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo