Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gać, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135468/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GAĆ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białoboki, gmina Gać

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GAĆ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900648

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 275

1.4.2.) Miejscowość: Gać

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-207

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: (16) 641-14-29

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_gac@onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gac.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135468

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00123045

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa wymagania w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający określa, że wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia
tzn. budowę/przebudowę/rozbudowę/remont sieci wodociągowej o wartości tego zamówienia nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.),
b. na czas realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. co najmniej:
• jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bądź w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa/przebudowa/rozbudowa/remont sieci wodociągowej,
• co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącą funkcję kierownika robót,
• co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacji sanitarnych) lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniąca funkcję kierownika robót.
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie zamawiającego, obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia.
Przez wyżej wskazane uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy i kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi odnoszące się do posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy i kierownika robót w zakresie objętym zamówieniem; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa wymagania w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający określa, że wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia
tzn. budowę/przebudowę/rozbudowę/remont sieci wodociągowej o wartości tego zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.),
b. na czas realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. co najmniej:
• jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bądź w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa/przebudowa/rozbudowa/remont sieci wodociągowej,
• co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącą funkcję kierownika robót,
• co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacji sanitarnych) lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniąca funkcję kierownika robót.
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie zamawiającego, obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia.
Przez wyżej wskazane uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy i kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi odnoszące się do posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy i kierownika robót w zakresie objętym zamówieniem; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

Zobacz inne

Prawo