Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00135473/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i ul. Hemara w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Modlińska197

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135473

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00121007

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:30

Po zmianie:
2023-03-22 10:30

Zobacz inne

Prawo